JEAN GENET’NİN GÜNCEL SANATA ETKİLERİ: METİNLERARASI YAKLAŞIMLAR VE YENİDEN YAZIM

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-07 02:10:26.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 272-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyılın önemli avangart yazarlarından biri olarak kabul edilen Jean Genet, edebi ve teatral eserlerinde metinleri dönüştürme, yapısal anlamlandırma ve yeniden yazma temalarını sıklıkla kullanmış, bu yolla dikkat çekici bir sanatçı olarak öne çıkmıştır. Genet'in işaret edilen metinlerarası etkileri, eserlerine derinlik ve çok seslilik kazandırmıştır. Yazarın eserlerindeki karakterler, olaylar ve semboller, farklı katmanlara anlam taşırlar. Genet’in bu özgün durumu, izleyici ve okuyucuların metni daha zengin bir perspektifle deneyimlemelerine olanak sağlar. Genet'nin eserlerinde yer alan metinlerarası bakış açısı, sıklıkla farklı disiplinler ve eserler arasında köprüler kurarak, sanatın sınırlarını genişletir. Genet'in metinlerdeki bu esnek yaklaşım, sanatçıları eserlerini daha derinlemesine anlamaya ve farklı yönleriyle etkileşim kurmaya teşvik etmiştir. Bu bağlamda Genet'nin eserlerinin, güncel sanat pratiğinde yeniden yazma ve metinlerarası etkiler konusunda bir ilham kaynağı olarak görüldüğü düşünülmektedir. Bu çalışmada, Genet’in eserlerinin günümüz sanatçıları ve eserleri için ne şekilde bir ilham kaynağı olduğu incelenmiş ve metinleraraslılık yönteminin güncel sanat pratiğine yansımaları değerlendirilmiştir. Bu çalışmadaki perspektif, Jean Genet'in metinlerarası etkilerinin ve yeniden yazma tekniğinin güncel sanat pratiği üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Bu belirlemeden yola çıkarak Genet’nin eserleri ile ilişkili güncel sanatçılardan örneklere yer verilerek metin ve enstalatif anlatım ilişkisinin akademik ve uygulamalı sanat alanları için kaynak olması ön görülmüştür

Keywords

Abstract

Considered one of the most important avant-garde writers of the twentieth century, Jean Genet's literary and theatrical works frequently employ themes of textual transformation, structural interpretation, and rewriting, thus bringing him to the forefront as a remarkable artist. Genet gave depth and polyphony to his works through intertextual effects. Characters, events, and symbols in his works carry multiple layers of meaning. Genet's unique situation allows viewers and readers to experience the text from a richer perspective. The intertextual perspective in Genet's texts often expands the boundaries of art by building bridges between different disciplines and artworks. This flexible approach to Genet's texts has encouraged artists to have a more in-depth understanding of his works and to interact with different aspects of them. In this context, Genet's works are considered inspirational sources for rewriting and intertextuality in contemporary art practice. This study examines how Genet's works are a source of inspiration for contemporary artists and their works, and evaluates the reflections of the intertextuality method on contemporary art practice. The perspective of this study is to determine the effects of Jean Genet's intertextuality and rewriting technique on contemporary art practice. Based on this determination, by including examples of contemporary artists related to Genet's works, the relationship between text and instrumental expression is intended to be a resource for academic and applied art fields.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics