SORGULAYICI VE ETKİLEŞİMLİ SINIF KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİ’NİN (SESKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 21:59:41.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 315-334
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim ve sanat merkezlerinde destek eğitim programı derslerinde sorgulayıcı ve etkileşimli bir sınıf kültürünün oluşturulmasıyla öğrencilerin eleştirel düşünme ve sözlü iletişim becerilerinin artması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı, bilim ve sanat merkezlerine devam eden ilkokul 4. sınıf seviyesindeki öğrencilerinin sorgulayıcı ve etkileşimli sınıf kültürüne ilişkin algılarını ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma kapsamında alanyazından, öğretmenlerle ve alan uzmanı akademisyenlerle yapılan görüşmelerden faydalanılarak madde havuzu oluşturulmuş ve kapsam geçerliği için uzmanların görüşüne başvurulmuştur. Araştırmanın verileri 2022-2023 eğitim-öğretim yılının bahar ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılının güz döneminde bilim ve sanat merkezlerinde öğrenim gören 4. sınıf seviyesindeki gönüllü 629 öğrenciden oluşan iki farklı çalışma grubundan toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde madde analizi, açımlayıcı faktör analizi, birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Madde analizi ve AFA sonucunda toplam 16 madde ve dört alt boyuttan oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ortaya çıkan alt boyutlar sorgulayıcılık, iş birliğinde etkileşim, sözlü etkileşim ve öğretmen-öğrenci etkileşimi olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için .81 olarak hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı, ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgulara göre, Sorgulayıcı ve Etkileşimli Sınıf Kültürü Ölçeği’nin belirlenen amaçlara uygun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Sonraki çalışmalarda ölçeğin farklı sınıf seviyelerindeki öğrenciler üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yinelenmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

It is expected that students' critical thinking and verbal communication skills will increase by creating an inquisitive and interactive classroom culture in support education program courses at science and art centers. The aim of this research is to develop a valid and reliable measurement tool to measure the perceptions of 4th grade primary school students attending science and art centers regarding the questioning and interactive classroom culture. Within the scope of the research, an item pool was created by utilizing the literature, interviews with teachers and field expert academics, and experts' opinions were consulted for content validity. The data of the research were collected from two different study groups consisting of 629 volunteer students at the 4th grade level studying at science and art centers in the spring semester of the 2022-2023 academic year and the fall semester of the 2023-2024 academic year. In analyzing the data, item analysis, exploratory factor analysis, first level confirmatory factor analysis were performed and reliability coefficients were calculated. As a result of item analysis and EFA, a scale consisting of a total of 16 items and four sub-dimensions was obtained. The resulting sub-dimensions are named as questioning, collaborative interaction, verbal interaction and teacher-student interaction. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient calculated as .81 for the reliability of the scale revealed that the scale is quite reliable. According to these findings, it can be said that the Inquiry and Interactive Classroom Culture Scale is a valid and reliable measurement tool suitable for the determined purposes. In future studies, it may be recommended to repeat the validity and reliability studies of the scale on students at different grade levels.

Keywords