BİR KÜLTÜR KAYNAĞI HAFIZ OSMAN ÖGE VE ELAZIĞ-HARPUT MÜZİĞİNE KATKILARI

Author:

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-06 12:27:59.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 150-164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Müziği türleri içerisinde kendine özgü yapısı ve icra özellikleriyle önemli bir yer edinen Harput müziği, Türk Halk müziği ve Türk Sanat müziğinin bir harmanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yörede Harput müziğine katkıları olan pek çok sanat adamı yetişmiştir. Yöresel kültüre hizmet etmiş olan musikişinaslar bu geleneğin devam etmesi ve bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem arz etmektedir.  Bu çalışma ile Türk Müziğinin önemli zenginliklerinden biri olarak kabul edilen Harput müziğine sayısız katkıları olan Hafız Osman Öge’nin yaşamını ve kaynaklık ettiği türkülerin müzikal analizini yapıp somutlaştırarak ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. TRT repertuarında bulunan ve Öge’nin kaynaklık ettiği 5 adet türkünün müzikal analizi yapılmış ve bazı tespitlerde bulunulmuştur. Bu araştırmanın, Öge’nin kişisel ve sanat yönünün tamamen irdelenmesi bakımından ilk oluşu ve yöreye ait literatüre katkı sağlaması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Harput music, which has an important place among Turkish Music genres with its unique structure and performance features, appears as a blend of Turkish Folk Music and Turkish Art Music. Many artists who contributed to Harput music were trained in the region. Musicians who have served the local culture are important in terms of continuing this tradition and transferring this tradition to future generations. With this study, it is aimed to reveal the life of Hafız Osman Öge, who has made numerous contributions to Harput music, which is considered one of the important riches of Turkish Music, and to make a musical analysis of the folk songs he sourced, by embodying it. The musical analysis of 5 folk songs in the TRT repertoire, which Öge is the source of, and some determinations were made. It is thought that this research is important in terms of being the first in terms of examining Öge's personal and artistic aspects and contributing to the literature of the region.

Keywords