MOBİL MÜZİK UYGULAMASI DESTEKLİ MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 22:39:21.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 26-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, mobil müzik uygulaması destekli müzik teorisi ve işitme eğitiminin, müzik öğretmeni adaylarının Batı Müziği Teorisi ve İşitme Eğitimi ders başarısına olan etkisi incelenmiştir. Araştırma da nicel araştırma yöntemleri ve kontrol gruplu ön test– son test deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın deneysel sürecinde destek amaçlı olarak My Ear Training mobil müzik uygulaması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu deney ve kontrol gruplarına eşit olarak dağıtılan 26 müzik öğretmeni adayı oluşturmuştur. Araştırmanın deney sürecinde; deney grubuna 8 hafta süre ile mobil müzik uygulaması destekli eğitim verilirken kontrol grubu rutin ders sürecine devam etmiştir. Araştırmanın ön test aşamasında ve deney süreci sonrasında yapılan son test aşamasında adayların başarısını ölçmek üzere müzik teorisi ve işitme eğitimi testi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulguların analizinde nonparametrik istatistik testleri; Wilcoxon İşaretlenmiş Sıralar Testi ve Mann- Whitney U Testi kullanılmıştır. Verilerin analizi neticesinde; mobil müzik uygulaması destekli müzik teorisi ve işitme eğitiminin müzik öğretmeni adaylarının ders başarısını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, the effect of music theory and hearing education supported by mobile music application on the success of music teacher candidates in Western Music Theory and Hearing Education was examined. Quantitative research methods and pretest-posttest experimental research model with control group were used in the research. My Ear Training mobile music application was used as a support in the experimental process of this research. The study group of the research consisted of 26 music teacher candidates equally distributed to the experimental and control groups. In the experimental process of the research; While the experimental group was given education supported by mobile music application for 8 weeks, the control group continued the routine lesson process. In order to measure the success of the candidates in the pre-test phase of the research and in the post-test phase after the experiment process, music theory and hearing education tests were conducted. Nonparametric statistical tests in the analysis of the findings obtained in the research; Wilcoxon Marked Rank Test and Mann-Whitney U Test were used. As a result of the analysis of the data; It was concluded that music theory and hearing education supported by mobile music application increased the success of music teacher candidates.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics