E-TİCARET VE E-TİCARET TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ERZURUM İLİNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 489-508
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Erzurum ilinde ikamet eden bireylerin e-ticaret davranışlarını, bu davranışları etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerle ilişkisini analiz etmektir. İlk olarak, elektronik ticaretin tanımı, kapsamı, tarafları, araçları ve türleri açıklanarak, elektronik ticaret ile geleneksel ticaret arasındaki farklardan bahsedilmiştir.  Bunlara ek olarak e-ticaretin avantaj ve dezavantajları ile e-ticaretin ekonomi üzerindeki etkilerinin üzerinde durulmuş ve kavramla ilgili önceki çalışmaların yer aldığı literatür taraması yapılmıştır. Ardından dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin öneminden bahsedilmiş ve e-ticaret verileri ele alınmış, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin e-ticareti nasıl etkilediğine dair bilgilere yer verilmiştir. Son kısımda araştırmanın amacı ve kapsamı üzerinde durulmuş, anketin hazırlaması ve uygulanması anlatılmış, veri setinin işlenmesi ve çözülmesine dair bilgiler verilmiş, örneklem özelliklerinden bahsedilerek, SPSS programı yardımıyla Pearson Chi-Square (ki-kare) analizi yapılmıştır. Sonuç olarak Erzurum ilinde ikamet eden bireylerin e-ticaret tercihini etkileyen faktörler belirlenerek bu faktörlerin demografik özelliklerle olan ilişkisi açıklanmıştır. Yaş, eğitim ve gelir değişkenlerinin e-ticaret talebini önemli ölçüde etkilediği, cinsiyet değişkeninin ise e-ticaret talebini etkilemede anlamlı bir fark oluşturmadığına kanaat getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the e-commerce behaviors of individuals residing in Erzurum, the factors affecting these behaviors and the relationship of these factors with socio-economic and demographic factors. First, the definition, scope, parties, tools and types of electronic commerce are explained and the differences between electronic commerce and traditional commerce are mentioned. In addition to these, the advantages and disadvantages of e-commerce and the effects of e-commerce on the economy are emphasized and a literature review including previous studies on the concept has been made. Then, the importance of e-commerce in the world and in Turkey was mentioned and e-commerce data were discussed, and information on how the Covid-19 pandemic, which affected the world, affected e-commerce was given. In the last part, the aim and scope of the research were emphasized, the preparation and implementation of the questionnaire was explained, information about the processing and resolution of the data set was given, the sample characteristics were mentioned, and Pearson Chi-Square (chi-square) analysis was performed with the help of SPSS program. As a result, the factors affecting the e-commerce preferences of individuals residing in Erzurum province were determined and the relationship of these factors with demographic characteristics was explained. It has been concluded that age, education and income variables significantly affect the e-commerce demand, while the gender variable does not make a significant difference in influencing the e-commerce demand.

Keywords