E-TİCARET VE E-TİCARET TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ERZURUM İLİNDE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2022-135
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 13:03:16.0
Language : Türkçe
Konu : Mikro İktisat
Number of pages: 489-508
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Erzurum ilinde ikamet eden bireylerin e-ticaret davranışlarını, bu davranışları etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerle ilişkisini analiz etmektir. İlk olarak, elektronik ticaretin tanımı, kapsamı, tarafları, araçları ve türleri açıklanarak, elektronik ticaret ile geleneksel ticaret arasındaki farklardan bahsedilmiştir.  Bunlara ek olarak e-ticaretin avantaj ve dezavantajları ile e-ticaretin ekonomi üzerindeki etkilerinin üzerinde durulmuş ve kavramla ilgili önceki çalışmaların yer aldığı literatür taraması yapılmıştır. Ardından dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin öneminden bahsedilmiş ve e-ticaret verileri ele alınmış, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin e-ticareti nasıl etkilediğine dair bilgilere yer verilmiştir. Son kısımda araştırmanın amacı ve kapsamı üzerinde durulmuş, anketin hazırlaması ve uygulanması anlatılmış, veri setinin işlenmesi ve çözülmesine dair bilgiler verilmiş, örneklem özelliklerinden bahsedilerek, SPSS programı yardımıyla Pearson Chi-Square (ki-kare) analizi yapılmıştır. Sonuç olarak Erzurum ilinde ikamet eden bireylerin e-ticaret tercihini etkileyen faktörler belirlenerek bu faktörlerin demografik özelliklerle olan ilişkisi açıklanmıştır. Yaş, eğitim ve gelir değişkenlerinin e-ticaret talebini önemli ölçüde etkilediği, cinsiyet değişkeninin ise e-ticaret talebini etkilemede anlamlı bir fark oluşturmadığına kanaat getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the e-commerce behaviors of individuals residing in Erzurum, the factors affecting these behaviors and the relationship of these factors with socio-economic and demographic factors. First, the definition, scope, parties, tools and types of electronic commerce are explained and the differences between electronic commerce and traditional commerce are mentioned. In addition to these, the advantages and disadvantages of e-commerce and the effects of e-commerce on the economy are emphasized and a literature review including previous studies on the concept has been made. Then, the importance of e-commerce in the world and in Turkey was mentioned and e-commerce data were discussed, and information on how the Covid-19 pandemic, which affected the world, affected e-commerce was given. In the last part, the aim and scope of the research were emphasized, the preparation and implementation of the questionnaire was explained, information about the processing and resolution of the data set was given, the sample characteristics were mentioned, and Pearson Chi-Square (chi-square) analysis was performed with the help of SPSS program. As a result, the factors affecting the e-commerce preferences of individuals residing in Erzurum province were determined and the relationship of these factors with demographic characteristics was explained. It has been concluded that age, education and income variables significantly affect the e-commerce demand, while the gender variable does not make a significant difference in influencing the e-commerce demand.

Keywords


 • Akkad, Z. (2019). E-Ticarette Çevrimiçi Satınalma Davranışı Ve Uygulama. Yüksek lisans tezi. Marmara Universitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

 • Aydın, S., & Derer, E. (2015). E-ticarette güven unsurunun müşterilerin satın alma davranışlarına olan etkisi: Süleyman Demirel Üniversitasi öğrencileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 127150.

 • Bandara, R., Fernando, M., & Akter, S. (2019). Privacy concerns in e-commerce: a taxonomy and a future research agenda. Electronic Markets, 1-19.

 • Baydar, V. (2010) E-Ticaret Kavramı Ve E-Ticareti Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi. Doktora tezi

 • Canpolat, Ö. (2001). E-Ticaret Ve Türkiye'deki Gelişmeler. Ankara: Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü.

 • Doğaner, M. (2007). Türkiye'de Elektronik Ticaretin Gelişimi Ve İşletmeden Tüketiciye Elektronik Ticaret Üzerine Bir Araştırma. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Elibol, H., & Kesici, B. (2004). Çağdaş işletmecilik açisindan elektronik ticaret. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 303-329.

 • Enginkaya, E. (2006). Elektronik perakendecilik elektronik alışveriş. Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(1), 10-16.

 • Gökçe, C. (2017). Dünyada ve Türkiye'de e-ticaretin gelişimi ve e-ticarette pazarlama stratejilerinin ülke ekonomisine etkisi.

 • Gümüş, N. (2018). Tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarının ve online alışverişe yönelik algılarının belirlenmesi: Azerbaycan örneği. Electronic Turkish Studies, 13(7).

 • Hootsuite & We Are Social (2020), "Digital 2020 Global Digital Overview" Digital 2020: Global Digital Overview — Datareportal – Global Digital Insights.

 • Huang, S. L., & Chang, Y. C. (2019). Cross-border e-commerce: consumers’ intention to shop on foreign websites. Internet Research.

 • İlter, B. (2020). Türkiye’de E-Ticareti Belirleyen Faktörler. Yüksek lisans tezi, Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

 • İTO, Elektronik Ticaret Rehberi. 2006

 • İzgi, B. B., & Şahin, İ. (2013). Elektronik perakende sektörü ve internet alışverişi tüketici davranışı: Türkiye örneği. Muğla Sitki Koçman Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Ekonomi Ve Yönetim Araştirmalari Dergisi, 2(1).

 • Internet World Stats, (2020). Top 20 Countries With The Highest Number Of Internet Users, Https://İnternetworldstats.Com/Top20.Htm.

 • Karabulut, C. (2019). Türkiye'de 2000 Yılı Sonrası E-Ticaretin Gelişimi Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi).

 • Li, N., & Zhang, P. (2002). Consumer Online Shopping Attitudes And Behavior: An Assessment Of Research. Amcıs 2002 Proceedings, 74.

 • Nielsen. (2020). Https://Www.Marketingturkiye.Com.Tr/Wp- Content/Uploads/2019/06/Nielsen-Sunumu_Etik.Pdf-Nielsen Sunumu.

 • Oğuztürk, B. S., & Alparslan, A. M. (2011). E-ticaret stratejisinde entelektüel sermayenin görünümü. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 145168.

 • Özbulut, B. (2014). Türkiye’de E-Ticaretin Gelişimi Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. Yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi.

 • Statista, (2020). “Coronavirus: İmpact On The Retail İndustry Worldwide - Statistics & Facts” Coronavirus: İmpact On The Retail İndustry Worldwide - Statistics & Facts | Statista.

 • Statista, (2020). “Change İn E-Commerce Usage To Purchase Products Normally Bought İn- Store Due To Coronavirus (Covıd-19) Worldwide As Of March 15, 2020, By Country*” Coronavirus: İn-Store To Online Retail Purchase Switching By Selected Country Worldwide 2020 | Statista.

 • Slideshare, (2020). 2020 Yılı İlk 6 Ay E-Ticaret Verileri, 2020 Yılı İlk 6 Ay E-Ticaret Verileri (Slideshare.Net).

 • Tekatlı, H. (2018). Türkiye'de E-Ticaret Ve E-Malların Gelir Esnekliği: Öğrenciler Üzerine Bir Uygulama. Yüksek lisans tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • TÜİK. (2020). Hanehalkı Bilişim Teknolojleri Kullanım Araştırması, Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Pretablo.Do?Alt_İd=1028, (Erişim Tarihi: 17.12.2020).

 • TÜİK, (2021). Coğrafi İstatistik Portalı, https://cip.tuik.gov.tr/.

 • TÜBİSAD. (2022). E-Ticaretin Öne Çıkan Başarısı, Tüketici Davranışlarında Değişim ve Dijitalleşme, https://www.eticaretraporu.org/wp-content/uploads/2022/02/dd-tusiad-eticaretin-one-cikan-basarisi-tuketici-davranislarinda-degisim-ve-dijitallesme.pdf.

 • Türen, U., Gökmen, Y., & Tokmak, İ. (2011). Türkiye’de e-ticaret işlem hacmini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: bir model önerisi. Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 49

 • TÜSİAD. (2017). Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret, Https://Www.Eticaretraporu.Org/Wp-Content/Uploads/2017/04/Tusıad_ETicaret_Raporu_2017.Pdf.

 • TÜSİAD. (2022). E-Ticaretin Öne Çıkan Başarısı, Tüketici Davranışlarında Değişim ve Dijitalleşme (https://www.eticaretraporu.org/wp-content/uploads/2022/02/dd-tusiad-e

 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2022), https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus- tablosu.html.

 • World Health Organization. (2022), https://www.who.int/emergencies/diseases/novel- coronavirus-2019.

                                                                                                    
 • Article Statistics