TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ ALGISI VE ZAMAN TUZAKLARINA KARŞI TUTUMLARI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-19 09:09:54.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 61-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılda insan yaşamında ekonomik ve teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişime bağlı olarak sosyal hayatta büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşüm ile beraber yeni işletme ve iş sayısı yükselmiştir. Bu nedenle iş dünyasında gelişen yoğun rekabet ortamı ve sürekli değişen koşullar karşısında işletmelerin sahip oldukları kaynakları etkin olarak kullanması, her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. İşletmelerin sahip oldukları kaynaklar içerisinde ikamesi mümkün olmayan tek kaynak zamandır. Bu sebeple, işletmelerde yönetsel ve örgütsel zamanın verimli kullanılması oldukça önemli bir husus haline gelmiştir. Emek yoğun bir sektör olan turizm sektöründe görev alan yöneticilerin, oldukça sınırlı sürelerde ve aynı zaman dilimi içerisinde pek çok işi başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Buna bağlı olarak turizm sektör yöneticilerinin zaman yönetimi ve zaman tuzakları konusundaki bilgi düzeyi ve tutumu önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma; Şanlıurfa özelinde turizm işletme yöneticilerinin zaman yönetimi bilgisi ve zaman tuzaklarına olan tutumlarını incelemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla; Şanlıurfa ili özelinde kamuda turizm yönetişiminde sorumluluğu olan idareciler ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme yöneticilerine yönelik olarak hazırlanan anket ile analiz için gerekli veriler elde edilmiştir. Ardından elde edilen bu veriler IBM SPSS Statistic 26 bilgisayar programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu araştırma sonucunda; turizm yöneticilerinin büyük bir kısmı "zaman yönetimi" konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Örgütsel zamanda verimliliğin artması açısından “zamanın etkin kullanımının” önemi yöneticiler açısından oldukça önem verilen bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna rağmen zaman tuzaklarının bilinirliliği çok yüksek değildir. Bu sebeple turizm işletmeleri ve ilgili kurumlarda zaman yönetimi konusunda önemli düzeyde eğitim ihtiyacı bulunduğu düşünülmektedir. Zaman tuzaklarının biyografik özelliklerine göre analizi sonucunda cinsiyet ve yaş değişkenlerine bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılıkların olduğu tespit edilmiş diğer değişkenler bağlamında ise herhangi bir farklılık bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

In The 21st Century, There Has Been A Significant Transformation İn Social Life With The Rapid Developments İn Technology. With This Transformation, As A Result Of The İntense Competitive Environment And Constantly Changing Conditions İn The Business World, İt İs Becoming More And More Critical For Businesses To Use Their Resources Effectively. Time İs The Only Non-Replaceable Resource For Businesses. For This Reason, İt İs Essential To Use Executive And Organizational Time Efficiently İn Businesses. Tourism İs A Labor-İntensive Sector, And Managers Are Expected To Complete Many Tasks Within A Minimal Time Frame. In This Context, The Knowledge And Attitude Of Tourism Sector Managers About Time Management And Time Traps İs An İmportant İssue. This Research Examines “Time Management Knowledge And Attitudes Towards Time Traps Of Tourism Business Managers İn Şanlıurfa.” In The First Part, İn The Light Of The Literature, "Time Management İn Organizational Perspective" And Some Related Concepts Are Explained İn The Conceptual Framework Of The Subject. Then, The “Time Management Perception Of Managers İn The Tourism Sector” Was Revealed With The Survey Prepared For The Managers İn Public Tourism Governance And Tourism Business Managers İn Şanlıurfa. In This Context, A Research Questionnaire Was Applied As The Basis Of The Study. The Obtained Data Were Analyzed Using The IBM SPSS Statistic 26 Computer Program. As A Result, Most Of The Tourism Managers Stated That They Have Knowledge About "Time Management" And The İmportance Of "Effective Use Of Time" İn Terms Of İncreasing Productivity İn Organizational Time Appears As A Matter Of Great İmportance For Managers. Despite This, The Awareness Of Time Traps İs Not Very High. For This Reason, İt İs Thought That There İs A Significant Need For Training On Time Management İn Tourism Enterprises And Related İnstitutions. As A Result Of The Analysis Of The Time Traps According To Their Biographical Characteristics, İt Was Determined That There Were Significant Differences Depending On The Gender And Age Variables, And No Difference Was Found İn The Context Of Other Variables. 

Keywords


 • Abbott, M. L. (2014). Understanding Educational Statistics Using Microsoft Excel And Spss.

 • John Wiley & Sons. 8- Gnanadesikan. R. (2011). Methods For Statistical Data Analysis Of Multivariate Observations (Vol. 321).

 • Akatay, A. (2003). Örgütlerde Zaman Yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 10

 • Akatay, A. ve Yelkikalan, N. (2008). Zaman Yönetimi Ve Yönetsel Zamanda Etkinlik. Yönetim Bilimleri Dergisi. C.6. S.1. Çanakkale

 • Bayramlı, Ü.Ü. (2006). Zaman Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara

 • Covey, S.R. (2000). Önemli İşlere Öncelik. Varlık Yayınları. İstanbul

 • Cüceloğlu, D. (1999). İyi Düşün Doğru Karar Ver. Sistem Yayıncılık. İstanbul

 • Çelik, A. Şimşek, M.Ş. ve Soysal A. (2016). Zaman Yönetimi Yönetsel Zamanda Etkinlik. Eğitim Yayınevi. Konya

 • Demirel, E. ve Ramazanoğlu, F. (2005). Yöneticiler Açısından Etkin Zaman Yönetimi Tekniklerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. Elazığ

 • Doğutekin, C. (2015). Zaman Yönetimi İle Yöneticinin Kişisel Performans İlişkisi: İstanbul Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul

 • Ensari, H. (1995). Zaman Yönetimi. Marmara Üniversitesi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Sayı 7

 • Eren, E. (2001). Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. Beta Yayınları. İstanbul.

 • Genç, N. (1996). Zirveye Götüren Yol: Yönetim. Timaş Yayınları. İstanbul

 • Hickox, R. (2006). Time: Friend or Foe?. Rex Publishing. Bentonville. Usa.

 • Howitt, D. & Cramer, D. (2011). Introduction To Spss Statistics in Psychology: For Version 19 And Earlier. Pearson.

 • Kaplan, D. (2009). Antik Çağ’da Zaman. Konik Güneş Saatleri ve Smintheion Örneği. Anatolia Dergisi. S. 35

 • Karakoç, Nihat.(1999). Toplam Kalite Yönetimi Ve Yönetsel Zaman. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı:4 (Güz).

 • Koç Başaran, Y. (2017). Sosyal Bilimlerde Örnekleme Kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yıl: 5. Sayı: 47. S. 480-495.

 • Kul, S. (2014). Uygun İstatistiksel Test Seçim Klavuzu. Plevra Bülteni. 8(2). 26-29.

 • Küçükaltan, D., Karalar, S. ve Keskin, G. (2013). Etkili Zaman Yönetimi Uygulamalarında Yöneticileri Engelleyen Zaman Tuzakları: Edirne İl Merkezindeki Tekstil Fabrikalarında Görev Yapan Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 65-73

 • Lind, D.A. Marchal,W. G. & Wathen, S.A. (2006). Basic Statistics For Business & Economics. Boston: Mcgraw-Hill/Irwin.

 • Mckîllup, S. (2011). Statistics Explained: And Introductory Guide For Life Scientists. Cambridge University Press.

 • Özer, M. (2012). Çalışma Hayatında Zaman Tuzakları Ve Zamanı Etkin Yönetmek. Hak İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi. Sayı 1

 • Tabachnick, B.G. Fidell, L.S. & Ullman, J.B. (2007). Using Multivariate Statistics (Vol. 5). Boston. Ma: Pearson.

 • Ulusoy, İ.T. (1995). Zaman Yönetimi Ve Yönetici Açısından Zaman Yönetiminin Araştırılması. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Fakültesi. İstanbul

 • Wilcox, R. 2011. Modern Statistics For The Social And Behavioral Sciences: A Practical İntroduction. Crc Press.

 • Yılmazer, A. (2019). Davranış Bilimlerine Giriş Ve Örgütsel Davranış. Detay Anatolia Akademik Yayıncılık 6. Baskı

 • Wikipedia.com, https://tr.wikipedia.org/wiki/biyolojik_saat#/media/dosya: biyolojik_saat.svg (Erişim Tarihi: 20.04.2021

 • Kigem.com, https://www.kigem.com/zaman-mi-sizi-yonetiyor-siz-mi-zamani.html (Erişim Tarihi 22.04.2021)

 • Tdk.org.tr, http://www.tdk.gov.tr/ Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük: (Erişim Tarihi: 20.04.2021)

                                                                                                    
 • Article Statistics