TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ ALGISI VE ZAMAN TUZAKLARINA KARŞI TUTUMLARI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-129
Number of pages: 61-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılda insan yaşamında ekonomik ve teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişime bağlı olarak sosyal hayatta büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşüm ile beraber yeni işletme ve iş sayısı yükselmiştir. Bu nedenle iş dünyasında gelişen yoğun rekabet ortamı ve sürekli değişen koşullar karşısında işletmelerin sahip oldukları kaynakları etkin olarak kullanması, her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. İşletmelerin sahip oldukları kaynaklar içerisinde ikamesi mümkün olmayan tek kaynak zamandır. Bu sebeple, işletmelerde yönetsel ve örgütsel zamanın verimli kullanılması oldukça önemli bir husus haline gelmiştir. Emek yoğun bir sektör olan turizm sektöründe görev alan yöneticilerin, oldukça sınırlı sürelerde ve aynı zaman dilimi içerisinde pek çok işi başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Buna bağlı olarak turizm sektör yöneticilerinin zaman yönetimi ve zaman tuzakları konusundaki bilgi düzeyi ve tutumu önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma; Şanlıurfa özelinde turizm işletme yöneticilerinin zaman yönetimi bilgisi ve zaman tuzaklarına olan tutumlarını incelemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla; Şanlıurfa ili özelinde kamuda turizm yönetişiminde sorumluluğu olan idareciler ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme yöneticilerine yönelik olarak hazırlanan anket ile analiz için gerekli veriler elde edilmiştir. Ardından elde edilen bu veriler IBM SPSS Statistic 26 bilgisayar programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu araştırma sonucunda; turizm yöneticilerinin büyük bir kısmı "zaman yönetimi" konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Örgütsel zamanda verimliliğin artması açısından “zamanın etkin kullanımının” önemi yöneticiler açısından oldukça önem verilen bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna rağmen zaman tuzaklarının bilinirliliği çok yüksek değildir. Bu sebeple turizm işletmeleri ve ilgili kurumlarda zaman yönetimi konusunda önemli düzeyde eğitim ihtiyacı bulunduğu düşünülmektedir. Zaman tuzaklarının biyografik özelliklerine göre analizi sonucunda cinsiyet ve yaş değişkenlerine bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılıkların olduğu tespit edilmiş diğer değişkenler bağlamında ise herhangi bir farklılık bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

In The 21st Century, There Has Been A Significant Transformation İn Social Life With The Rapid Developments İn Technology. With This Transformation, As A Result Of The İntense Competitive Environment And Constantly Changing Conditions İn The Business World, İt İs Becoming More And More Critical For Businesses To Use Their Resources Effectively. Time İs The Only Non-Replaceable Resource For Businesses. For This Reason, İt İs Essential To Use Executive And Organizational Time Efficiently İn Businesses. Tourism İs A Labor-İntensive Sector, And Managers Are Expected To Complete Many Tasks Within A Minimal Time Frame. In This Context, The Knowledge And Attitude Of Tourism Sector Managers About Time Management And Time Traps İs An İmportant İssue. This Research Examines “Time Management Knowledge And Attitudes Towards Time Traps Of Tourism Business Managers İn Şanlıurfa.” In The First Part, İn The Light Of The Literature, "Time Management İn Organizational Perspective" And Some Related Concepts Are Explained İn The Conceptual Framework Of The Subject. Then, The “Time Management Perception Of Managers İn The Tourism Sector” Was Revealed With The Survey Prepared For The Managers İn Public Tourism Governance And Tourism Business Managers İn Şanlıurfa. In This Context, A Research Questionnaire Was Applied As The Basis Of The Study. The Obtained Data Were Analyzed Using The IBM SPSS Statistic 26 Computer Program. As A Result, Most Of The Tourism Managers Stated That They Have Knowledge About "Time Management" And The İmportance Of "Effective Use Of Time" İn Terms Of İncreasing Productivity İn Organizational Time Appears As A Matter Of Great İmportance For Managers. Despite This, The Awareness Of Time Traps İs Not Very High. For This Reason, İt İs Thought That There İs A Significant Need For Training On Time Management İn Tourism Enterprises And Related İnstitutions. As A Result Of The Analysis Of The Time Traps According To Their Biographical Characteristics, İt Was Determined That There Were Significant Differences Depending On The Gender And Age Variables, And No Difference Was Found İn The Context Of Other Variables. 

Keywords