ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE SORGULAYICI SINIF KÜLTÜRÜNÜN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 375-394
Year-Number: 2022-128

Abstract

Bu çalışmada, ilkokul dördüncü sınıf seviyesindeki özel yetenekli öğrencilerde, sorgulayıcı sınıf kültürünün eleştirel düşünme becerilerine etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırma, zayıf deneysel bir uygulama niteliği taşıdığından, temel karma yöntemin gelişmiş bir türü olan açımlayıcı sıralı desen yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ilkokul dördüncü sınıf seviyesindeki, özel yetenekli 38 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın nicel boyutunda, Uluçınar ve Akar (2021) tarafından geliştirilmiş olan “İlkokul Öğrencileri İçin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen nicel veriye yönelik bulguları açıklamak için ölçek maddelerinin hangisinde artışın fazla olduğunu ve bunun nedenini ortaya çıkarmak amacıyla çalışma grubundan nitel veri toplanmıştır. Toplamda 5 hafta süren araştırma süreci sonunda çalışma grubunda yer alan öğrencilerin, deneysel işlem sonrası eleştirel düşünme eğilimlerinde anlamlı bir artış bulunmuştur [t37 = 2.36,  p<.05]. Elde edilen tüm verilere ve bulgulara dayalı olarak; sorgulayıcı sınıf kültürünün özel yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the effect of inquiry classroom culture on critical thinking skills of gifted students at the fourth grade level of primary school. The research was carried out with the exploratory sequential design approach, which is an advanced type of the basic mixed method, since it is a poor experimental practice. The study group of the research consists of 38 gifted students at the fourth grade level of primary school. In the quantitative dimension of the study, the “Critical Thinking Tendency Scale for Primary School Students” developed by Uluçınar and Akar (2021) was used. To explain the findings for the quantitative data obtained, in order to find out which of the scale items has a higher increase and the reason for this, qualitative data were collected from the study group.. At the end of the research process, which lasted for 5 weeks in total, a significant increase was found in the critical thinking dispositions of the students in the study group after the experimental procedure [t37 = 2.36, p<.05]. Based on all the data and findings; It was concluded that the inquiry classroom culture contributed to the development of critical thinking skills of gifted students.

Keywords