İZMİR’DE ARAP İMAJI VE SURİYELİLERE BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2022-125
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-26 20:36:12.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 61-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2011 yılında Suriye Arap Cumhuriyeti’nde başlayan iç savaş ve bu iç savaşının şiddetinin artmasına bağlı olarak milyonlarca Suriyeli göç etmek zorunda kalmıştır. Ülkemiz de Suriyelilerin göç ettiği ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye’ye ilk Suriyeli kafile 29 Nisan 2011 tarihinde ulaşmıştır ve bu tarihten itibaren Suriyeli mülteci sayısı giderek artmıştır.  Bu araştırma Türkiye’deki en çok Suriyelinin bulunduğu sekizinci il olan İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı ise Türklerin; Araplar ve Arap bir millet olan Suriyeliler hakkındaki düşüncelerini, önyargılarının olup olmadığını, Türk – Arap bağını nasıl gördüklerini irdelemek ve Suriyeliler ile Türklerin kültürel olarak benzerlik ve farklılıklarının nasıl göründüğünü ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, Suriyelilerin İzmir’e adapte olup olmadıkları, ülkemizde kalıp kalmaması ve vatandaşlık verilip verilmemesi konularında Türklerin bakış açıları araştırılmak istenmiştir. Bunlara ek olarak Suriyeliler hakkındaki önyargıların olup olmadığını belirleyebilmek adına katılımcılara evlerini Suriyelilere kiraya vermek isteyip istemedikleri, Suriyeliler ile komşu olmak isteyip istemedikleri ve Suriyeli biriyle evlenmek isteyip istemedikleri gibi sorular yöneltilmiştir. Bu kapsamda belirlenen;  Çiğli, Gaziemir, Dikili, Kiraz, Selçuk, Karşıyaka, Bornova, Konak ve Buca ilçelerinde derinlemesine mülakat yöntemi uygulanarak katılımcıların bu konulardaki görüşleri alınmıştır.

Keywords

Abstract

After Civil War in Syria, Syrian’s begun to move to Turkey. Syrian’s people have been immigrating to Turkey day by day since 2011. Turkey always been a first choice for Syrian people. First immigrants arrived to Turkey at 29 April 2011. After this date Syrian immigrants’ numbers increasing every day. This research demonstrates to Syrian immigrants population established in Izmir where has most 8th Syrian immigrants population. Research aim is discover and understand Turkish people behavior, prejudgements against Syrian or Arabs other side what is the difference between Arab and Turkish folks, traditions and how to adapt immigrants themselves in Turkish society. Also this research shows Arab and Turkish nation’s opinions against each other. Such as permanent residency, rent a house, living together, neighbourhood and marriage. All these infos gathered from ten different suburbs. Cigli, Gaziemir, Dikili, Kiraz, Selcuk, Karsiyaka, Bornova, Konak and Buca.

Keywords


 • Acer, Y., Kaya, K. Gümüş, M. (2011). ‘Türkiye İçin Yeni Bir İltica Stratejisi Üzerine Gözlemler’, Çelebi, Ö.; Özçürümez, S. ve Türkan, Ş. (der..), ‘İltica, uluslararası göç ve vatansızlık: Kuram, gözlem ve politika’, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 47 http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/indekiler.pdf (Er. Tr: 10.04.2019) Afad, (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara. Afad, (2017). Türkiye’deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Saha Araştırması. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara.

 • Atak, E. (2019). Toplumsal Hafızadaki “Arap İmajı”nın Türkiye’deki Suriyelilere Yönlendirilmesi Sorunsalı: İzmir Yereli, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Barem. (2016). Mülteciler sorunu Dünya’yı böldü. Retrieved April 25, 2019 from the http://www.barem.com.tr/multeciler-sorunu-dunyayi-boldu/

 • Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, 2018https://www.unhcr.org/tr/ (Er. Tr: 12.04.2019)

 • Duman, S. (2005). “Ortadoğu krizleri ve Türkiye”. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 9(35), 313-332.

 • Kırık, A. M. (2012). “Arap Baharı Bağlamı’nda Sosyal Medya-Birey Etkileşimi ve Toplumsal Dönüşüm”. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 87-98.

 • İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü, 2019http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici- koruma_363_378_4713 (Er. Tr: 11.04.2019)

 • Kibaroğlu, M. (2011). “Arap baharı ve Türkiye”. Adam Akademi, 2(2), 6-36.

 • http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2014/05/12-turkey-syrian-refugees- kirisci/syrian-refugees-and-turkeys-challenges-may-14-2014.pdf (Er. Tr: 11.04.2019)

 • Kurtbaş, İ., Göker, G., Doğan, A. (2009). “Yerel Medya Sorunsalları ve Sektör Çalışanlarının Sorunlara Bakışları: Elazığ İli Örneği”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi: Akademia, 1(2), 20-41. Kutbay, D. B., (2013). “Arap Baharının Türkiye’ye Olan Ekonomik Ve Sosyal Etkileri”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 147-162.

 • Kürkçüoğlu, Ö. (1972). “Türkiye'nin Arap Ortadoğu'suna karşı politikası (1945-1970)” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, no: 27(02).

 • Paksoy, S., (2017), “Suriyeli Sığınmacıların Kilis Ekonomisine Etkisi”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD)ASSAM International Refereed Journal Cilt 4, Sayı 9.

 • Stepan, A. C., Robertson, G. B. (2004). “Arab, not Muslim, exceptionalism”. Journal of democracy, 15(4),140-146.

 • Türkiye İstatistik Kurumu, 2019http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30607 (Er. Tr: 13.04.2019)

 • Yağbasan, M., Günek, A. (2010). “Arap Medyasında Türkiye’nin Değişen Siyasal Algısı”, Global Media Journal, (1),117-143.

                                                                                                    
 • Article Statistics