GELİŞEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KAPSAMINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2022-124
Yayımlanma Tarihi: 2022-01-19 23:43:53.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 401-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihsel süreçler içerisinde geleneksel iletişim araçlarından yeni iletişim teknolojilerine doğru geçen dönemde görülen etkiler çoğu alanda kendisine yer bulmaya başladığı gibi halkla ilişkiler faaliyetleri üzerinde de etkisini hissettirmeye başlamıştır. Özellikle geleneksel iletişim araçlarının sahip olduğu tek yönlü iletişim olgusundan, karşılıklı etkileşim ve geri dönüt alınabilen iletişim modeline yaşanan geçiş sürecinde hedef kitlenin aktif konuma gelmesi sağlanarak, halkla ilişkiler faaliyetleri üzerindeki kontrolün dağıtılmasına yardımcı olmuştur. Bunun yanında yeni iletişim teknolojilerinin küreselleşmeyi hızlandırmasıyla birlikte küçük ve orta ölçekli işletmeler bu teknolojileri kullanarak daha az maliyet ile etkinliklerini daha çok duyurma fırsatı yakalarken; hedef kitle ise kendi fikir ve düşüncelerini daha özgür ve hızlı bir şekilde sunma imkânı elde etmiştir. Bu teknoloji içerisinde gelişen ve önemli bir yer tutan internet, insanların kendilerini daha açık ve çoğunluğun yönlendirmesine izin vermeden bireysel anlamda sunmasının yolunu açmıştır. Ayrıca yeni iletişim teknolojileri sayesinde bilgi, duygu ve düşüncelerin çok kısa zaman içerisinde dünyanın her yerine ulaştırılabilmesi ve geleneksel iletişim araçlarına göre dünyanın farklı bölgelerinde yer alan bireylerle karşılıklı iletişim kurmanın her açıdan kolaylaşması, halkla ilişkiler faaliyetlerini de başka boyutlara taşıyarak dönüşmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Bu alanda görülen teknolojik gelişmeler, halkla ilişkiler faaliyetlerinin, hem yerel hem de küresel bir boyut kazanarak dünya çapında uygulanmasına olanak verirken, diğer yandan internet teknolojisi ile birlikte bilgiye ulaşmada farklı alternatif yollarının gelişmesini de sağlamıştır. Bunların neticesinde yeni iletişim teknolojileri ve özellikle de internet, halkla ilişkiler faaliyetleri üzerinde hem uygun koşulları yaratan bir ortam özelliği, hem de iletişim faaliyetleri açısından bir araç olma özelliği ile oldukça etkili bir öneme sahip olmaktadır.

Keywords

Abstract

In the historical process, the effects seen in the developing period from traditional communication tools to new communication technologies have started to find a place for itself in many areas and have begun to make their effects felt on public relations activities. Particularly, during the transition from one-way communication, which traditional communication tools have, to a communication model where mutual interaction and feedback can be obtained, it has helped the target audience to become active, helping to distribute the control over public relations activities. In addition, with the acceleration of globalization by new communication technologies, small and medium-sized enterprises have the opportunity to announce their activities more with less cost thanks to these technologies; the target audience, on the other hand, had the opportunity to present their ideas and thoughts more freely and quickly. It has paved the way for people to present themselves more clearly and individually without allowing the majority to be guided, thanks to the internet technology that has developed and occupied an important place in this technology. In addition, thanks to new communication technologies, information, feelings and thoughts can be conveyed to all parts of the world in a very short time, and mutual communication with individuals in different parts of the world compared to traditional communication tools has become easier in every respect, and public relations activities have been transformed and developed by carrying them to other dimensions. Technological developments in this field have enabled the implementation of public relations activities worldwide by gaining both a local and a global dimension, while on the other hand, it has also enabled the development of different alternative ways of accessing information with internet technology. As a result of these, new communication technologies, and especially the internet, have a very effective importance on public relations activities, both as an environment that creates appropriate conditions and as a tool for communication activities.

Keywords


 • Akar, H. (2010). “Yeni İletişim Teknolojileri ve Bu Teknolojilerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kullanılması”. Erciyes İletişim Dergisi, 1(3)

 • Aslan, P. (2011). “Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler: Sosyal Medya”. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 • Asna, A. (1998). “Halkla İlişkilerde Temel Bilgiler”. Der Yayınevi, İstanbul

 • Atik, A. ve Taşçıoğlu, R. (2009). “Radyo ve Televizyonun Yerel Yönetimlerin Halkla İlişkiler Uygulamalarında İletişim Yöntem ve Aracı Olarak Kullanımı: Erzurum Belediyeleri Örneği”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (10), 159-170

 • Aziz, A. (2012). “İletişime Giriş”. Hiperlink Yayınları, İstanbul

 • Büyükbaykal, A. C. I. (2006). “Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Gazetecilik Lisans Programı”. İstanbul Üniversitesi

 • Cereci, S. (1996). “Televizyonun Sosyolojik Boyutu”. Şule Yayınları, İstanbul

 • Crowley, D., Heyer, P. (2014). “İletişim Tarihi”. (Çev. Berkay Ersöz), Siyasal Yayın Dağıtım, Ankara

 • Cüceloğlu, D. (1992). “Yeniden İnsan İnsana”. Remzi Kitabevi, İstanbul

 • Çakır, A. (2009). “Yeni İletişim Ortamlarıyla Değişen Gazeteler ve Gazetecilik Anlayışı”. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı, İstanbul.

 • Deniz, R. B. (2001). “İşletmeden Tüketiciye İnternette Pazarlama ve Türkiye’deki Boyutları”. Beta Yayınevi, İstanbul

 • Durmaz, A. (1994). “Televizyon Tekniği: Televizyon Sistemleri ve Profesyonel Kameralar”. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

 • Erdal, G. (2015). “İletişim ve Tipografi”. Hayalperest Yayınevi, İstanbul

 • Esrock, S. L. ve Leichty, G. B. (2000). “Organization of Corporate Web Pages: Public and Functions”. Public Relations Review, 26 (3), 327-344

 • Geray, H. (2002). “İletişim ve Teknoloji”. Ütopya Yayınları, Ankara

 • Göksel, A. B. ve Yurdakul, N. B. (2002). “Temel Halkla İlişkiler Bilgileri”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İzmir

 • Hill, L. N. & White, C. (2000). “Public Relations Practitioners Perception of The World Wide Web as a Communications Tool”. Public Relations Review, 26 (1), 31-51

 • Işık, M. (2018). “İletişim Bilimine Giriş”. Eğitim Yayınevi, Meram-Konya

 • İnugur, N. (1993). “Basın ve Yayın Tarihi” Der yayınları, İstanbul

 • Oskay, Ü. (1997). “İletişimin ABC’si”. Der Yayınları, İstanbul

 • Özçağlayan, M. (2008). “Gazetelerin GeliĢimi ve Gazeteciliğin Geleceği (Yeni Teknolojiler ve Medya Ekonomisi Açısından Genel bir Değerlendirme)”. Marmara İletişim Dergisi, 13 (13), s. 131-159.

 • Özkoçak, Y. (2016). “Medya Endüstrisi ve Yeni Medya”. Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü, Beykent Üniversitesi, İstanbul

 • Öztemel Z. (2016). “Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma”. (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Erzurum

 • Öztuna, B. (2017). “Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ile Çalışma Yaşamının Geleceği”. 1. Baskı, Gece Kitaplığı, Ankara

 • Parsa, S. (1993). “Televizyon Haberciliği ve Kuramları”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İzmir

 • Peltekoğlu, F. B. (2001). “Halkla İlişkiler Nedir”. Beta Yayınları, İstanbul

 • Tarhan, A. (2014). “Medyayla İlişkilerde Kurumsal Web Sayfalarının Kullanımı: Halkla İlişkiler Odaklı Bir Değerlendirme”. Selçuk İletişim, 8(2), 61-89

 • Uluç, G. (2003). “Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı”. Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul

 • Uslu, P. (2006). “Kurumsal Kimlik Oluşturmada Halkla İlişkilerin Önemi ‘Özdilek’ Örneği”. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Programı İletişim Ana Bilim Dalı. Kocaeli

 • Yeşiltuna, D.Ç. ve Tükel, İ. (2015). “Yeni Medyanın Yeni Dünya Düzeni”. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

 • Zıllıoğlu, M. (2010). “İletişim Nedir”. Cem Yayınevi, İstanbul İnternet Kaynakları

 • Akkoyunlu, E. (2021), “Dünyadaki ilk gazete ve sonrakilerin kuruluş tarihleri” Erişim Tarihi: 10.11.2021, https://journo.com.tr/dunyadaki-ilk-gazete

 • Eyidilli, S. (2014), “Pilotların İşini Kolaylaştıracak Artırılmış Gerçeklik Uygulamalı Gözlük: Aero Glass”. Erişim Tarihi: 23.11.2020, https://webrazzi.com/2014/08/25/pilotlarinisinikolaylastiracak-artirilmis-gerceklik-uygulamali-gozluk-aero-glass/

 • İndeks Medya, (2015). “Radyonun Tarihçesi”. Erişim Tarihi: 20.11.2021, https://www.indeksmedya.com/radyo/tarihcesi

 • Kahraman,H. (2016). “Artırılmış Gerçeklik”. Erişim Tarihi:23.11.2021, https://www.endüstri4.0.com/artırılmış-gerceklik.

 • Ulusoy, Y. (2016). “Dördüncü Sanayi Devrimi’ni Yaşıyoruz”. Erişim Tarihi: 22.11.2021, http://www.yilmazulusoy.com/tr/makaleler/4.sanayi-devrimini-yasiyoruz

                                                                                                    
 • Article Statistics