SULAMA PROJESİNE İLİŞKİN ÜRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER: SURUÇ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-01 23:35:13.0
Language : Türkçe
Konu : Tarım Ekonomisi
Number of pages: 166-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zamanında tamamlanmayan projelerin gerek ekonomik anlamda gerekse psikolojik anlamda zarara yol açtığı bilinen bir gerçektir. GAP kapsamında hazırlanan Şanlıurfa Suruç Ovası Sulama Projesi’ninde de suyun ovayla buluşması uzun yılları almıştır. Bu çalışmada Suruç Ovası Sulama Projesi’nin ova sulanmaya başlamadan önce, üreticiler tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koymak amaçlanmış, özellikle toplumsal sorunlara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Sulama “tek başına önemli bir üretim arttırıcı etken olmasına karşın, tarımda kendiliğinden bir yapısal değişiklik yaratması beklenilmemelidir. Sulama, ancak toprak denetiminden örgütlenmeye kadar geniş bir alanda alınacak önlemlerle öngörülen yapısal değişikliği gerçekleştirebilir. Sulama projeleri, suyun verileceği alanda ani ve büyük değişikliklere neden olabilmektedir. Bu nedenle projelerden beklenen gelir artışının sağlanabilmesi için, bu alanlarda üreticiler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların bu ani değişimler sonucu oluşan yeni koşullara hazır olması gerekmektedir. Özellikle toplumsal konularda yapılan çalışmaların az olması, yapılacak projelerin de başarısını etkileyebilmektedir. Bölgede yapılan toplumsal çalışmaların salt nicel olarak değil, nitelik olarak da artması, hazırlanacak her yeni proje için öncü nitelikte bir ışık olabilecektir.

 

Keywords

Abstract

It is a known fact that projects that are not completed on time cause economic and psychological damage. In the Suruç Plain Irrigation Project prepared within the scope of the GAP, it took many years for the water to meet the plain. In this study, it was aimed to reveal how the Suruç Plain Irrigation Project was evaluated by the farmers before the plain started to be irrigated, and especially suggestions for social problems were developed. Although irrigation is an important production-increasing factor on its own, it should not be expected to cause any structural change in agriculture. Irrigation can only realize the structural change foreseen with the measures to be taken in a wide area from soil control to organization. Irrigation projects can cause sudden and large changes in the area where the water will be supplied. For this reason, in order to achieve the expected increase in income from the projects, all institutions and organizations, especially producers, must be ready for the new conditions that occur as a result of these sudden changes. In particular, the lack of work on social issues may affect the success of the projects to be made. The increase in the social studies conducted in the region not only in quantitative terms but also in terms of quality may be a pioneering light for each new project to be prepared.

 

Keywords


 • Akış, A. ve Akkuş, A., 2007. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin GAP Şanlıurfa’daki Göçe Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10: 507-543.

 • Aktaş, Y., Öcal Kara, F., Demirdöğen, A., 2010. Aşırı Sulamanın Toplumsal Ekinsel Nedenlerinin Çözümlenmesi-Harran Ovası Örneği. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, s.612-621.

 • Aydoğdu, M.H., Karlı, B., Yenigün, K., Mancı, A.R., Aydoğdu, M., 2014. Harran Ovasındaki Sulama Birliklerinin Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri- Gap Bölgesi, Türkiye. The Journal Of Academic Social Science Studies. 28: 179-196.

 • Çevikbaş, R., 1995. Türkiye’de Sulama Yatırımları ve İşletilmesi. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, Ankara, 175-193s.

 • Dpt, 2004. İlçelerin Gelişmiş Düzeylerinin Araştırması. DPT Yayın No:2671, Ankara, 245s.

 • Ertürk, S., 2014. Suruç Su Tünelindeki Geoteknik Çalışmalar. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.

 • Kka, 2011. Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi- Projenin Muhtemel Etkileri. Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi, Şanlıurfa

 • Öcal Kara Fatma, Aktaş Yaşar, Binici Turan (2016). Sulamaya Açılan Yeni Bir Alan: Suruç Ovası Sulama Projesi ve Mevcut Durum.. The Journal of Academic Social Science Studies, 48(summer ıı), 355-368.,

 • Öğüt, T. ve Ekici, M.S., 2011. Cumhuriyet Dönemine Geçiş Aşamasında Urfa’nın İktisadi Ve Sosyal Yapısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38): 175-192.

 • Ökten, Ş., ve Çeken, H., 2008. GAP Projesi'nin Türkiye'nin Kırsal Kalkınma Politikaları İçindeki Yeri ve Önemi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 14 (1):13-22.

 • Sepetçioğlu, M.Y, Yenigün, K., Gerger, R, Gülağacı, R., 2010. Şanlıurfa Suruç Ovası Sulama Projesi. Journal of New World Sciences Academy 5(4) : 713-731.

 • Türkdoğan, O., 2016. Türkdoğan, 2016. Türk Toplum Sistemi ve Yapısal Sorunları. Çizgi Kitabevi, Konya, 815s.

                                                                                                    
 • Article Statistics