YETİŞKİNLERDE E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN SAĞLIK DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA (İSTANBUL)

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-13 21:20:52.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 511-525
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, yetişkinlerin E-sağlık Okuryazarlık düzeyinin sağlıkla ilgili davranışlar üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı özellikte olan bu çalışmanın verileri, E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve Sağlıklı Davranış Ölçeği kullanılarak, katılımcılarla yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Araştırmada, kolayda örneklem yöntemi kullanılarak 601(K=395, E=206) katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programıyla değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliğini test etmek amacıyla güvenirlik analizi, frekans dağılımı, ölçek ortalamaları ve standart sapması, E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Sağlıklı Davranış Ölçeği üzerindeki etkisini ölçmek için regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular: e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve Sağlıklı Davranış Ölçeği ile ilgili yapılan geçerlilik ve güvenirlik analizi sonucunda cronbach alpha değerleri sırasıyla 0,841 ve 0,727 bulunmuştur. Regresyon analizi sonucuna göre e- Sağlık Okuryazarlık düzeyinin Sağlıkla İlgili Davranışlar üzerinde istatistiksel olarak anlamı bulunmuştur (p<0,001, F=41,209). Sağlıkla İlgili Davranışların belirleyicisi olarak e-Sağlık Okuryazarlık düzeyinin çok güçlü olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Bu çalışma sağlıkla ilgili bilgiye ulaşma davranışlarının e-sağlık okuryazarlığı ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bulgulara göre okuryazarlık düzeyi yüksek katılımcılar; yüksek kaliteli sağlık kaynaklarını düşük kaliteli sağlık kaynaklarından ayırt edebildiklerini dolayısıyla internetten ulaşılan kaynakları niteliksel olarak değerlendirme yapabildiklerini ve sağlığı ile ilgili kararlarda internetten elde edilen bilgileri kullandığında kendilerini güvende hissetmediklerini vurgulamıştır. Bu yüzden internetin sağlıklı davranışlar üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the effect of adults’ E-health literacy level on health-related behaviors. Material and Methods: The data of this cross-sectional and descriptive study was obtained by using the E-Health Literacy Scale and the Health-Related Behaviors Scale by face-to-face interviews with the participants. In the study, 601 (F=395, M=206) participants were reached by using easy sampling method. The data obtained from the research were evaluated with SPSS 22.0 package program. In order to test the validity and reliability of the scales used in the study, reliability analysis, frequency analysis, scale averages and standard deviation and regression analysis was conducted to measure the impact of the E-Health Literacy Scale on the Healthy Behavior Scale. Results: As a result of validity and reliability analysis of E-Health Literacy Scale and Health-Related Behaviors Scale, cronbach alpha values were found to be 0.841 and 0.727, respectively. According to the results of the regression analysis, the level of e-Health Literacy was statistically significant on Health-Related Behaviors (p<0,001, F=41,209). As the determinant of Health-Related Behaviors, it has been determined that the level of e-Health Literacy is very strong. Conclusion: This study showed that the behaviors of accessing health related information are associated with e-health literacy. According to the findings, participants with high literacy level; emphasized that they are able to distinguish high quality health resources from low quality health resources and therefore qualitatively evaluate the resources available on the internet and they do not feel safe when they use the information obtained from the internet in health related decisions. Therefore, it is thought that internet has no direct effect on healthy behaviors.

Keywords