PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN ÇALIŞMANIN KİŞİLİK AÇISINDAN CİNSİYET KAPSAMINDA İŞ MOTİVASYONUNA ETKİLERİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-05 21:01:30.0
Language : İngilizce
Konu : Sosyal bilimler
Number of pages: 470-490
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya genelinde son zamanlarda olağan dışı bir durum olarak pandemi yaşanmakta ve bu yaşanan süreç iş yaşamında dolayısıyla yönetim bağlamında farklılaşmaları beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, bu çalışma ile pandemi sürecinde uzaktan çalışmanın kişilik açısından cinsiyet bağlamında iş motivasyonuna etkisine yönelik enerji sektörü çalışanlarının algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu Mart 2020 – Haziran 2020 tarihleri arasında enerji sektöründe üç kıtada 13 ülkede uluslararası faaliyette bulunan bir işletme çalışanlarına (49 kadın ve 61 erkek) yüz yüze ve email yoluyla uygulanmıştır. Çalışma sonucunda pandemi sürecinde uzaktan çalışma kapsamında iş motivasyonunu “öz-kişilik, sosyal-ilişkisel kişilik, yönetsel süreçler, stratejik boyut ve farkındalığın” ileri düzeyde etkilediği belirtlenmiştir. Pandemi kapsamlı uzaktan çalışma sürecinde, hem kadın hem de erkekler için kişiliğin (öz-kişilik ve sosyal-ilişkisel kişilik) süreçleri (yönetsel süreçler, stratejik boyut ve farkındalık) önemli düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Bu süreçte, kadınlar öz-kişilik, sosyal-ilişkisel kişilik, yönetsel süreçler ve farkındalık faktörlerine erkeklere göre daha fazla önem vermektedirler. Kadınlardan B tipi kişiliğe sahip olanlar, A ve karma kişiliğe sahip olan kadınlara göre sosyal-ilişkisel kişilik ve stratejik boyut faktörlerine daha düşük düzeyde önem vermektedir. Faktörler arasında korelasyonlar pozitif yönde ve yüksek, orta ile düşük düzeyde ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Recently, an extraordinary pandemic has been experienced around the world and this process brings about differentiations in business life and therefore in the context of management. In this framework, it is aimed to determine the perceptions of energy sector employees regarding the effect of remote work on work motivation in terms of personality in terms of gender during the pandemic process. The questionnaire form prepared for the research was applied face-to-face and via e-mail to a business employee (49 women and 61 men) operating internationally in 13 countries on three continents in the energy sector between March 2020 and June 2020. As a result of the study, it was stated that within the scope of remote work during the pandemic process, it has a high level of influence on job motivation "self-personality, social-relational personality, managerial processes, strategic dimension and awareness". In the pandemic comprehensive remote work process, it was determined that the personality (sma: managerial processes, strategic dimension and awareness) significantly affects both women and men. In this process, women attach more importance to self-personality, social-relational personality, managerial processes and awareness factors than men. Among the women, those with type B personality attach less importance to the factors of social-relational personality and strategic dimens than women with A and mixed personality. Correlations between the factors appeared to be positive and at high, medium and low levels.

Keywords