ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA (eAAİ) MESAJLARIN SEÇİM SETİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: HEPSİBURADA.COM ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ARAŞTIRMASI
EXAMINATION OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH (eWOM) MESSAGES WITHIN THE FRAMEWORK OF CHOICE SET THEORY: A CONTENT ANALYSIS ON HEPSIBURADA.COM

Author : Talha BAYIR
Number of pages : 333-350

Abstract

Elektronik ağızdan ağıza iletişim (eAAİ), tüketicilerin tutumlarını ve davranışlarını yönlendiren önemli bir güçtür. eAAİ, satın alma karar sürecinin her aşamasında önemli bir rol üstlenmektedir. Araştırma kapsamında, online alışveriş sitesi üzerindeki farklı ürün kategorilerindeki eAAİ mesajlarını, seçim seti teorisi çerçevesinde incelemek amacıyla içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Ürün grupları ve kategorileri, satıcı ve ürün puanları ile satış miktarları kriterlerine göre belirlenmiş olan 896 adet eAAİ mesajının her biri tek tek incelenerek anahtar kelimeleri tespit edilmiştir. Anahtar kelimeleri belirlenen eAAİ mesajları; yorum/görsel sayısı, negatif/pozitif yorumlar ve ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma karması elemanlarına göre sınıflandırılarak, analiz edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen veriler ise SPSS ve Excel paket programları kullanılarak, tanımlayıcı ve betimleyici tekniklerle analiz edilmiştir. Bu doğrultuda, karşılaştırmalı ürün kategorilerinde satın alım yapan tüketicilerin, kalite/performans, tasarım ve kargolamaya önem verirken; kolayda ürünler kategorilerinde satın alım yapan tüketicilerin ise, tecrübe/tavsiye, paketleme ve kargolamaya önem verdikleri görülmektedir.

Keywords

Online Alışveriş, Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (eAAİ), Seçim Seti Teorisi, İçerik Analizi.

Read: 60

Download: 24