ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 314-331
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Flört şiddeti gençlerin psikolojik, fiziksel, eğitimsel gelişimlerine zarar veren, ilerdeki ilişkilerinde de benzer davranışları göstereceklerinden dolayı, yetişkin şiddetininin öncülü olması nedeniyle üzerinde durulması, gençlerin konu hakkında bilgilendirilmesi, farkındalıklarının arttırılması gereken bir konudur. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin flört şiddetine ilişkin tutumlarını belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmaktadır. Çalışmada gelişigüzel örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim görmekte olan 319 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler Price, Byers ve Flört Şiddeti Araştırma Ekibi (1999) tarafından geliştirilmiş, uyarlaması ise Yumuşak ve Şahin (2014) tarafından yapılmış “Flörtte Şiddete Yönelik Tutumlar Ölçekleri” aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre belirli şiddet türlerinde, erkeklerin flört şiddeti kabul seviyeleri kadınların kabul seviyesinden, flört ilişkisi olan bireylerin flört şiddeti kabul seviyeleri, flört ilişkisi olmayan bireylerin kabul seviyesinden, flört ilişkisinde şiddete uğrayan ya da şiddete başvuran bireylerin flört şiddeti kabul seviyesi, flört şiddetine uğramayan ya da başvurmayan bireylerin kabul seviyesinden daha yüksektir. Ayrıca, aile içinde şiddete şahit olan, evde, okulda şiddete uğrayan bireylerin, flört ilişkisinde şiddete uğrama ya da başvurma olasılıklarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The dating violence harms the psychological, physical and educational development of young people. Also because individuals are likely to act similarly in their future relations, it should be emphasized due to the fact that it is the precursor of adult violence, young people should be informed about the subject and their awareness should be increased. The aim of this study is to determine the attitudes of university students towards dating violence. This study is survey research and the random sampling method was used to determine the participants of the study. The study was carried out with the participation of 319 students in Niğde Ömer Halisdemir University School of Physical Education and Sports in the 2017-2018 academic year. The data for this study was collected by administering the questionnaire called "Attitudes towards Dating Violence "which was developed by Price, Byers and Dating Violence Research Team (1999) and adapted to Turkish by Yumuşak and Sahin (2014). According to the findings of the study, for certain types of violence, the level of acceptance of dating violence by males and ones who face or exercise violence in their relationship is higher. Also, individuals who witnessed violence in the family and who were subjected to violence at home or school are more likely to be subjected to or use violence in their relationships.

Keywords