2001 VE 2008 KRİZLERİ SONRASINDA TÜRKİYE`DE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ
GENERAL EVALUATION OF ECONOMIC POLICIES IN TURKEY AFTER 2001 CRISIS AND 2008 CRISIS

Author : Faig GULUZADE
Number of pages : 541-564

Abstract

Türkiye 2000`li yılların başında iki büyük ekonomik kriz yaşamıştır. Kendine özgü dinamiklere sahip olan bu krizler toplumun sosyoekonomik yapısınıda derin yaralar açmıştır. İçsel şokların etkisiyle ortaya çıkan ve temelleri çok daha önceden atılan 2001 krizi Türkiye`ye özgü bir krizken, 2008 krizi dışsal şoklardan kaynaklanan küresel bir krizdir. Bu sebepden, başta alınan mali ve parasal tedbirler olmakla her iki krizi bir birinden ayrıştıran bir çok farklı nokta tespit edilmiştir. Krizler sonrasında ekonomide yaşanan daralmalar ve istikrarsızlık ortamı makroekonomik göstergelere de yansımış ve bir çok makroekonomik değişken gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir. Ayrıca, her iki kriz sonrasında TCMB`nin politika uygulamaları yetersiz kalmış ve politika çerçevesi yeniden şekillenmiştir. Bu bağlamda, çalışma 2001 Türkiye krizi ve 2008 küresel krizinin ortaya çıkış süreçlerine ve bu süreçlerin ekonomide yaratdığı etkilere ışık tutmaktadır. Bununla beraber, her iki krize yönelik alınan politika tedbirleri ve bu tedbirlerin nihai sonuçlarının değerlendirmesi de makalede yer almaktadır.

Keywords

Ekonomik Kriz, Türkiye Ekonomisi, Merkez Bankası, Para Politikası, Mali Duruş

Read: 658

Download: 215