FARKLILIKLARIN YÖNETİLMESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: ALTINORDU BELEDİYESİ PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages: 1-14
Year-Number: 2018-82

Abstract

Farklılığın, örgüt kültürü, örgütsel bağlılık ve performans, işgücü çeşitliliği, çalışan memnuniyeti ve toplam satış gibi örgütsel çıktılar üzerindeki etkileri anlamak her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Örgütsel verimliliği artırmak için olumlu eylem programları düzenlenmekte ve farklılıklardan yararlanmaya ilişkin fikirler önemsenmektedir. Araştırmanın amacı, farklılıkların yönetilmesinde işgücü çeşitliliği ve örgüt kültürü ile demografik özellikler (cinsiyet, yaş, eğitim), örgütsel bağlılık ve performans arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Araştırma nicel desenlidir. Örneklem grubunu, Ordu İli Altınordu Belediyesinin 180 personeli oluşturmuştur. Verilerin analizinde, IBM SPSS Statistics 20 paket programı kullanılmıştır. Analizler sonucunda, Cinsiyet ile Örgüt Kültürü arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya konulmuştur. İşgücü Çeşitliliği ve Örgüt Kültürü ile Örgütsel Bağlılık-Performans arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The importance of understanding the effects of diversity on organizational culture, organizational commitment and performance, job satisfaction and total sales are being increased. The ideas related to affirmative action plans and utilization of diversity to increase organizational effectiveness are counted. The aim of this research is to find out the relationship between workforce diversity, organization culture and organization performance and also demographic factors (gender, age, education) in diversity management. This research is quantitative. The sampling group is teh personnel of Altinordu Municipality in Ordu city. IBM SPSS Statistics 20 was used to analyse data. According to the results a significant diffrence was found between gender and organizational culture. Besides, a positive strong relationship were found among workforce diversity, organizational culture and organizational commitment-performance .

Keywords