KÜLTÜR TURİZMİ VE AÇIK HAVA MÜZELERİ: PRAG-İSTANBUL TARİHİ YARIMADA-KAPADOKYA (GÖREME, ZELVE)

Author:

Number of pages: 207-232
Year-Number: 2018-80

Abstract

Dünyada kültür turizmi en hızlı ilerleyen sektörlerdendir. İstanbul, Anadolu ve özellikle Kapadokya tarihi çevreleri ise halen geçmiştekinden daha iyi bir şekilde korunarak, turizme kazandırılmayı beklemektedir. Bu alanlar aynı zamanda müzecilik açısından da dünya turizminin önemli merkezleri haline gelme yolundadırlar. Çalışma, turizm, müzecilik, planlama, koruma ve yöne-tim alanlarındaki izlenimleri ülkemiz için öneriler geliştirecek şekilde değer-lendirmeyi amaç edinmiştir. Özellikle açık hava müzesi niteliği taşıyan kent-sel (Tarihi Yarımada) ve jeopark niteliği de taşıyan doğal koruma alanlarında (Kapadokya) saha çalışmaları üzerinden yerinde karşılaştırmalı incelemelerle, bu çerçevede öneriler geliştirmek hedeflenmiştir. Ayrıca tarihi çevreyi koru-ma ve bu alanları yönetme ile ilgili olarak disiplinler arası ortak değerleri ge-liştirmek önemsenmiştir. Ancak Türkiye’de pek çok özelliği bünyesinde ba-rındıran farklı türde alanlar iç içedir. Bu alanlar her açıdan incelenmeye de-ğer özellikler taşımaktadırlar. Çalışmadaki bulgular, açık hava müzeciliğinin başarılı bir yöntem olduğunu göstermektedir. Kültür turizmindeki başarıyı pekiştiren bu yaklaşım; Prag için bir yöntem iken, Türkiye için ise bir çözüm önerisi şeklinde değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

Cultural Tourism is the more important area than the past. It is an expanding sectors of the world economy. Protected areas, particularly World Heritage sites, are some of tourism’s main attractions, and are subject to growing visi-tation. This paper aims to evaluate of cultural tourism in sustainability pers-pective in between Prag and Turkey’s open air museums. The study aims to evaluate the impressions in the fields of tourism, museology, planning, con-servation and management in a way to develop suggestions for our country. It is aimed to develop suggestions in this areas* with comparative studies on the field studies (*Urban conservation areas "The Historical Peninsula" and rural conservation areas-Cappadocia). These areas have features that are worth examining in every respect. The findings of the study show that open-air museums are a successful method. This approach which reinforces the success of cultural tourism; while a method for Prague, is evaluated in the form of a solution to Turkey.

Keywords