BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNDE İSTATİSTİKSEL RİSKLER

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 12-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilimsel araştırmaların sonuçlarını başarılı bir şekilde sunabilmek için uygun istatistiksel modellerle desteklemek gerekir. Ayrıca, bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar doğru analizlerle desteklenirse bir anlam ifade eder. Günümüz araştırmalarının en önemli süreçlerinden olan makale değerlendirme sürecinde yaşanan problemlerin başında, araştırmalardan elde edilen verilerin, uygun olmayan modellerle açıklanmaya çalışılması olduğu dile getirilmektedir. Bununla birlikte, istatistik analiz uygulanmayan araştırmalara güvenin azalacağı ve bu türden çalışmaların eksik ya da tamamlanmamış kabul edileceği bilinmektedir. Ülkemizin kısıtlı kaynakları ve insan gücü ile yapılan bilimsel çalışmaların amacına uygun hale gelmesi için bütün süreçlerinin çok doğru bir şekilde planlanması, gözlemlerin verilere dönüştürülmesi, verilerden tatmin edici modeller elde edilmesi, nihayetinde modellerden karar verici ve araştırmacıların doğrudan kullandığı bilginin elde edilmesi gerekir. Bu çalışmada, verilerden bilginin elde edilmesi amacıyla yapılan araştırmalarda izlenmesi gereken yol ve yöntemler tanıtılmaktadır. Ayrıca bir araştırma sürecinde ne gibi risklerle karşı karşıya olunduğu makale çalışmalarından alıntı yapılarak vurgulanmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

In order for scientific research to be successful, it must be supported by appropriate statistical models. It also makes sense if the results obtained from these studies are supported by correct analyzes. One of the most important problems in the article evaluation process that the data obtained from the researches are tried to be explained with inappropriate models. Moreover, it is known that confidence in research that does not conduct statistical analysis will decrease and that studies will be regarded as incomplete. It is necessary for scientific studies which is done with limited resources of country, to plan all the processes very accurately, to convert the observations into data, to obtain satisfactory models from the data, and finally to obtain the information from the models that the decision makers and researchers use directly. In this study, it is introduced that the ways and methods that should be followed in the researches made to obtain information from data. In addition, what kind of risks are faced in a research process is emphasized by quoting from article work and solution proposal is presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics