TÜKETİCİLERİN MARKALI ÜRÜN ALGILARI: KONYA İLİNDE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 511-527
Year-Number: 2017-49

Abstract

Marka kelimesi gündelik hayatımızda oldukça sık karşılaştığımız bir kavram. Hayatımızda o kadar önemli bir yere sahip ki, bazen bir markanın ücretsiz savunucusu bile olabiliriz. Güçlü bir markaya sahip olmak firmanın sadece müşterilerine karşı değil, tedarikçilerine, iş ortaklarına, globalleşen dünyada tüm insanlara güven verir. O halde tüketicinin ürün ile bütünleşmesini, onda kendinden bir şeyler bulmasını sağlayan bu markanın tüketici kafasındaki anlamı nedir? Bu çalışmada markalı ürünlerin tüketici nezdindeki anlamını ölçen bir ölçek Konya ilinde uygulanmıştır. Yapılan analizler neticesinde elde edilen bulgular ele alınan ölçek ile benzer unsurlar taşımaktadır. Buna göre, elde edilen bulgularda markalı ürünlerin anlamı açısından kalite algısı en önemli bulgu olmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Konya ilinde uygulanan 600 anket analizlerde kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Word of brand is oftenly used in our daily lives. That has an important place in our lives, sometimes we can even advocate a brand's free ourselves. Company to have a strong brand give an trust to not only towards its customers but also suppliers, business partners, inclusive of all people in a globalizing world. Then the integration customer with products, enabling them to find something in the self-consumer in mind what is the meaning of this brand? In this study, the meaning of branded products in the eyes of consumers a scaled that measures have been applied in Konya. The findings obtained as a result of the analyzes conducted focus on elements that are similar scale of it. Accordingly, the findings mean in terms of the perception of quality branded products has been the most important findings. a questionnaire was used for the data collection in the study. 600 questionnaires administered in Konya in which was used in this analysis.

Keywords