VECÎHÎZÂDE İSMÂ‛İL SÂDIK KEMÂL(Ö. 1892) VE RÛH-I KEMÂL’DE YER ALAN MANZUM ESMÂ-İ NEBÎ METNİ

Author:

Number of pages: 389-417
Year-Number: 2017-49

Abstract

Çalışma, dinî edebiyat türlerinden olan bir esmâ-i nebî metnini ele almaktadır. Esmâ-i nebî türünün gelişimi kısaca ele alındıktan sonra metnin müellifi hakkında ulaşılan bilgiler sunulmuştur. Vecìhìzāde İsmā‛il Sādık Kemāl(d. 1244/1828-ö. 1310/1892)’in hayatı ve kişiliği hakkındaki bilgiler derlenmiş, kaleme almış olduğu eserler sıralanmıştır. Esmâ-i nebî metni-nin, içinde yer aldığı Âsâr-ı Kemâl ve Rûh-ı Kemâl genel hatlarıyla tanıtılmıştır. Tipik bir es-mâ-i nebî metni görünümündeki Şerh-i Esmâ-i Celîle-i Hazret-i Fahr-i ‛Âlem Sallallâhü Te‛âlâ ‛Aleyhi ve ‛Alâ Âlihî ve Sahbihî ve Sellem isimli metin dil, üslûp ve sanat açısından ana hatla-rıyla incelenmiştir. Rûh-ı Kemâl ve Âsâr-ı Kemâl’de yer alan esmâ-i nebî metinlerinin farkları ortaya koyulmuştur. İncelemenin ardından metin, müellifin tarzını da yansıtacak şekilde çevi-riyazı işaretleriyle verilmiştir. Metinde izah ve şerh edilen isimlerin kısa anlamları dipnota koyulmuştur. Kemâl Paşa’nın kaleme aldığı esmâ-i nebî metninin Âsâr-ı Kemâl’deki şeklini pek çok yerde bulabilmek mümkün olduğu için metnin tamamı yerine sadece ilk iki sayfasının tıpkıbasımı müellifin yöntemi hakkında fikir sahibi olunabilmesi için ekte sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The study deals with a text of esmâ-i nebî which is one of religious literary genres. Af-ter the development of the esmâ-i nebî genre was briefly discussed, the information about the author of the text was presented. The information about the life and personality of Vecìhìzāde İsmā‛il Sādık Kemāl(b. 1244/1828-d. 1310/1892) was compiled, and the works that he had writtern were listed. Âsâr-ı Kemâl and Rûh-ı Kemâl which included the text of esmâ-i nebî were introduced within the general framework. The text, called Şerh-i Esmâ-i Celîle-i Hazret-i Fahr-i ‛Âlem Sallallâhü Te‛âlâ ‛Aleyhi ve ‛Alâ Âlihî ve Sahbihî ve Sellem, which resembles a typical esmâ-i nebî, was investigated in terms of language, style and artistic aspects. The diffe-rences between esmâ-i nebî texts of Rûh-ı Kemâl and Âsâr-ı Kemâl were stated. After the examination, the text was given with transliteration marks reflecting the author’s style. The short meaning of the names in the text explained and annotated is given in the footnote. As it was possible to find the text of esmâ-i nebî which Kemâl Paşa had written in almost everywhere, only the first two pages were given in original form instead of the entire text to be able to have an idea about the author’s method.

Keywords