ÖĞRETİMSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 237-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Goodboy (2011a) tarafından geliştirilen “Öğretimsel Muhalefet Ölçeği’nin” Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Uyarlama çalışması için öncelikle orijinal ölçeğin Türkçe’ye çevirisi yapılmış, daha sonra dil, içerik, ölçme ve değerlendirme alanlarındaki uzmanların görüşlerine sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda ölçek üzerinde bazı değişiklikler yapıldıktan sonra Türkçe form ile İngilizce formun aynı anlamı taşıyıp taşımadığının uygulamada belirlenmesi amacıyla ölçekler bir hafta ara ile Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıfta öğrenim gören bir grup öğretmen adayına uygulanmıştır. Dilsel eşdeğerliği (r=.70) sağlanan ölçek, Diyarbakır İl merkezindeki resmi liselerde öğrenim görmekte olan 440 öğrenciye uygulanmış olup, ancak ölçeklerin 424’ü değerlendirmeye alınmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık kat sayısı 0.80 ve test yarılama güvenirlik katsayısı ise 0.73 olarak saptanmıştır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, ölçeğin Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin öğretimsel muhalefet algılarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to test reliability and validity of “Instructional Dissent Scale” developed by Goodboy (2011a). For adaptation firstly, the original scale was translated to Turkish, then the opinions of the experts in the fields of language, content, assessment and evaluation were got. After doing some changes according to the recommendations of the experts, the scales were applied to a group of teaching candidates who were studying in the 3rd grade of English Teaching Department of Dicle University Ziya Gökalp Education Faculty in order to determine in practice whether the Turkish form and the English form had the same meaning. The scale provided with linguistic equivalence (r = .70) was applied to 440 students who were studying at the official high schools in Diyarbakır province center, however 424 of the scales were evaluated. Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was fixed as 0.80 and split test method reliability as 0.73. At the result of the validity and reliability analysis, it has been determined that the scale is a valid and reliable tool which can be used in determining the instructional dissent perceptions of the students who study at the schools affiliated to the Ministry of National Education in Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics