MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDA ÇALGI EĞİTİMİ ALAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 155-168
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada lisansüstü düzeyde çalgı eğitimi alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmış anket formu geliştirilmiştir. Oluşturulan anket formu değerlendirilmek üzere uzman görüşüne sunulmuş, alınan görüşler doğrultusunda düzenlenen anket formunun pilot uygulaması gerçekleştirilerek (N=11) veriler toplanmıştır. Toplanan veriler, iç tutarlılık testi olan Cronbach Alfa testi ile analiz edilmiş ve güvenirlik katsayısı α= .902 olarak bulunmuştur. Hazırlanan anket formu veri toplama amacıyla lisansüstü düzeyde çalgı eğitimi veren 10 müzik eğitimi kurumuna gönderilmiş ve toplanan veriler analiz edilerek yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında müzik eğitimi alanında da uzaktan eğitimden yararlanılabileceği yönünde sonuçlara ulaşılmış ve bu doğrultuda çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

It is aimed to determine the opinions of the students who are studying instruments at the graduate level in the research for distance education. For this purpose, a questionnaire prepared according to the 5-point Likert scale was developed. The questionnaire form was presented to the expert for evaluation and the pilot application of the questionnaire form prepared in line with the received opinions was performed (N = 11). The collected data were analyzed by Cronbach's alpha test, which is an internal consistency test, and the reliability coefficient was found to be α = .902. The prepared questionnaire was sent to 10 music education institutes that provided training at the graduate level for data collection and the collected data were analyzed and interpreted. In the light of the findings, it has been achieved that distance education can be used in the field of music education and various suggestions are given in this direction.

Keywords