KÜRESEL PAZARLAMA KAPSAMINDA GLOKAL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 218-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde küresel marka olmuş birçok işletme, marka sadakati yaratmak adına birtakım stratejiler uygulamaktadır. Bu stratejilerden biri de Glokalleşme uygulamalarıdır. Küresel pazarlara yönelik olarak, ürün veya hizmetlerin, yerel kültürlere uyacak şekilde yaratılması yada özelleştirilmesi anlamına gelen Glokalizasyon, özellikle 1980’ den sonra sık sık kullanılmaya başlayan bir kavramdır. Özellikle küresel rekabetin hüküm sürdüğü küresel pazarlarda, işletmeler, Glokal pazarlama stratejileriyle marka sadakati yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu kapsamda, çalışmanın amacı, fast-food sektöründe glokal pazarlama stratejilerinin marka sadakati üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaya yöneliktir. Araştırmada anket yöntemiyle 287 müşteriden toplanan veriler değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.00 paket programında analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, glokal pazarlamanın “ürün”, “fiyat” ve “tutundurma” boyutlarıyla marka sadakati arasında bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. Ayrıca, marka sadakatine en büyük etkiyi “ürün” boyutunun yaptığı tespit edilmiştir. Diğer yandan, müşterilerin eğitim ve gelirlerine göre marka sadakatini algılamalarının farklılaştığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Today global firms practice strategies to build brand loyalty. One of these strategies is “glocalization practices”. Glocalization meaning products or services for gobal markets adopt or customize for local culture, is a notion starting often to use after 1980’s. Firms try to build the brand loyalty via glocal marketing strategies on global markets prevailed by global competitions. In this context, aim of the study is to reveal the effects of glocal marketing strategies on brand loyalty in fast-food sector. Data from 287 customers by using a questionnaire method were evaluated. The data obtained were analyzed via SPSS 22.00 statistical package program. At the result of the analysis, the relationship was determined between the dimensions of glocal marketing like “products”, “prices”, “promotion” and brand loyalty. In addition, “products” dimension was the most effected dimension on brand loyalty. On the other hand, it has been determined that brand loyalty perceptions of customers changed according to their education and incomes

Keywords