SAĞIK ÇALIŞANLARINDA DEPRESYON TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 454-465
Year-Number: 2017-40

Abstract

Yapılan çalışmada sağlık çalışanlarında depresyon, tükenmişlik ve yaşam kalitesi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini İstanbul ili Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde bulunan çeşitli hastanelerdeki çalışan 65 erkek 135 kadın olmak üzere toplam 200 sağlık personeli oluşturmuştur. Katılımcılara demografik bilgi formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu’nun (WHOQOL-BREF-TR) olduğu anket uygulanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda depresyon ve tükenmişlik puanının artmasının sağlık çalışanlarındaki yaşam kalitesini olumsuz etkilediği görülmektedir. Vardiyalı çalışmak personel için depresyon ve tükenmişlik puanını yükseltirken yaşam kalitesin puanlarının düşük olmasına sebep olmaktadır. Hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik puanları yüksek görülürken yaşam kalitesi puanları en düşük görülmüştür. Regresyon analizi sonucunda depresyon, duygusal tükenme ve kişisel başarı eksikliği puanlarının bireyin yaşam kalitesini yordayıcı değişkenler olduğu görülmüştür. Sonuç olarak yapılan çalışmada hemşirelerin depresyon, tükenmişlik ve yaşam kalitesi yönünde riskli bir meslek grubu olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate the relationship between depression, burnout and life quality levels of healthcare personnels'. Sample group of this study is composed of 200 healthcare personnel, grouped as 135 female and 65 male; who are working at various hospitals at Uskudar or Kadikoy districts of Istanbul. Demographic Information Form, Beck Depression Inventory, Maslach Burnout Inventory, the World Health Organization's Quality of Life Questionnaire are applied as a survey to the participants. According to the correlation analysis results; highness of depression and burnout levels effects life quality negatively. Work by shifts increases personnels' depression and burnout scores furthermore it decreases life quality scores. Nurses have high depression and burnout scores they also have the lowest scores at life quality. After the regression analysis; depression, emotional burnout and lack of personal success scores are the predictor variables of the life quality of i

Keywords