ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 430-441
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan Sağlık Yönetimi, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet ve Odyoloji bölümü öğrencilerinin atılganlık düzeyini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma kapsamına 225 öğrenci alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) ve Öğrenciyi Tanıtıcı Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, Kruskal Wallis testi ve Mann-Whitney U Testi istatistik yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmaya katılan tüm öğrencilerin Rathus Atılganlık Envanteri puanları ortalama 116,53±14,58 olup, genel olarak öğrenciler orta düzeyde çekingen grupta yer almaktadır. Rathus Atılganlık Envanteri puanına göre öğrencilerin 180’i (% 80) orta düzeyde çekingen, 45’i (% 20) atılgan grubunda yer almaktadır. Düşük düzeyde çekingen grupta yer alan yer alan öğrenci tespit edilmemiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the levels of assertiveness of students studying at depermants of Health Management, Midwifery, Physiotherapy and Rehabilitation, Social Work and Audiology in Istanbul University. 225 students have been included in the study. Rathus Assertiveness Inventory and Student Information Form have been used as data collection tool. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-test statistical methods have been used in the evaluation of the data. The significant differences (<0,05) have been determined between Rathus Assertiveness Inventory mean scores and class, department, willingly choose department and the longest time living area variables. While 180 (80%) students are on timid moderate and 45 (20%) student are in the assertive group according to the Rathus Assertiveness Inventory scores. Low level timid student has not been determined in this study. In general, the students are located in the timid moderate groups.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics