TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ-SPORCULARIN AHLAKİ KARAR ALMA TUTUMLARI

Author:

Number of pages: 53-66
Year-Number: 2016-31

Abstract

Araştırmanın amacı, Türkiye genelinde üniversitelerde eğitim gören ve aynı zamanda üniversitelerin spor takımlarında yer alan öğrenci-sporcuların spora ilişkin ahlaki karar alma tutumlarını farklı değişkenler açısından (yaş, cinsiyet, sporculuk geçmişi ve uğraşılan spor branşı) incelemektir. Araştırma grubu Türkiye’de farklı tarih ve illerde düzenlenen futsal, voleybol ve basketbol branşlarında müsabakalara katılan üniversiteler belirlenerek oluşturulmuştur. Türkiye genelinde 35 üniversite ve bu üniversitelerde eğitim gören 675 öğrenci-sporcu katılmıştır. Çalışmada anket yöntemi kullanılmış, yapılan geçerlilik ve güvenilirlik testlerinde ise Cronbach Alpha katsayısı 0,81 olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda Spearman korelasyon, Mann Whitney ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak yaş, cinsiyet, sporcu geçmişi ve spor branşı değişkenlerinin ahlaki karar alma sürecinde ölçek alt boyutlarında belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle hileyi benimseme ölçek alt boyutu o

Keywords

Abstract

Objective of this research is to analyse moral decision making attitudes on sport of the student-athletes who study at universities across Turkey and are involved in sport teams of the universities at the same time in terms of different variables (age, gender, history of sportmanship and branch of sports engaged). Research group is formed by establishing the universities that attend to the competitions in branches of futsal, volleyball and basketball organized in dissimilar dates and provinces, Turkey. 35 universities across Turkey and 675 student athletes who study in these universities have participated. Survey method is used in the study, Cronbach alpha coefficient was calculated 0,81 in the validity and reliability tests conducted. In this context, Spearman correlation, Mann Whitney and Kruskal Wallis tests were employed. Finally, it is concluded that variables of age, gender, history of athlete and branch of sports are deterministic in scale sub-dimensions for moral decision maki

Keywords