MASAL MOTİFLERİ, TEKRAR VE SÖZLÜ KOMPOZİSYON TEORİ

Author:

Number of pages: 290-308
Year-Number: 2016-30

Abstract

Sözlü kültür ürünlerinin içerik ve şekil bakımlarından sahip oldukları özellikler halkbilim çalışmalarının her zaman önemli inceleme konuları arasında yer almıştır. Sözlü kompozisyon teorinin halkbilim çalışmalarında yeni ufuklar açması ile 20. yüzyılın ilk yarısından sonra halk anlatıları ile ilgili çalışmalar farklı boyutlar kazanmıştır. Sözlü kompozisyon teorinin nazım türleri merkezli inşa edilmiş olması bu yaklaşımın kavram ve inceleme anlayışının nesir türündeki anlatılara uygulanması noktasında ciddi engel oluşturmuştur. Bununla birlikte sözlü kültür ürünlerinin özellikleri üzerine farklı boyutları ön plana çıkaran birçok çalışma yapılmıştır. Masalların, sahip olduğu kimi formel unsurlar (başlangıç, bitiş ve geçiş formelleri gibi) konuyla ilgili araştırmalarda sıklıkla vurgulanmıştır. Masallarla ilgili çalışmalarda, masal konuları sınıflandırılmış, sahip oldukları motifler sistematik olarak incelenmiştir. Bunun yanında masalların gösterdikleri tematik tekrarlar verili bir öze

Keywords

Abstract

Oral culture texts has distinctive features in point of form and content and they always had the most important study objects in folkloristics. The theory of oral composition has led to new perspectives in folklore studies. After this development, the second half of the 20th century has resulted in development of different dimensions about folk narratives especially in epic narratives. Oral composition theory was built based on peotry genres. In this situition, the concepts and methods of oral composition theory have been serious obstacle applying to prose narratives. However, they had been many studies on oral culture narratives considering the different aspects of the field. Some formal elements that have in the folk tales (beginning, end and the formal transition) is often emphasized in research on the subject. In the study of fairy tales, fairy tales subjects classified, their motives were studied systematically. Besides, repeation in the theme of the tales which they have not be

Keywords