GEZİT POLYESİ (Kozan/ADANA)

Author:

Year-Number: 2015-17
Number of pages: 177-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnceleme alanı, Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde, Kozan İlçesinin kuzeydoğusunda kuş uçuşu 50 km uzaklıkta, Doğu Torosların Batı kesiminde yer almaktadır. Coğrafi koordinat sistemi UTM’ye göre (251442 D, 4179840 K), Enlem-boylam sistemine göre ise; 37°43'56"K enlemi ile 36°10'46"D boylamına tekabül eden sahada yer almaktadır. KD – GB istikametinde gelişmiş olan polye Orta Torosların uzanışına paralellik arz etmektedir. Deniz seviyesinden 1986 m yükseltide gelişmiş olan polye Üst Miyosen yaşlı konglomeratik kireçtaşlarının hızlı karstlaşması sonucu oluşmuş bir polyedir. Polyelerin oluşumlarında karstlaşmanın yanı sıra tektonik hatların da büyük bir etkisi söz konusudur. Gezit Polyesi batı kesimi Göksu Fayı, Doğu kesimi ise Misis-Göksun arasını şekillendiren fayların etkisi ile gelişmiştir. Gezit Polyesini diğer polyelerden ayıran en önemli özellik ise Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı birçok formasyonu (Alt-Orta Miyoseni dahi) uyumsuz şekilde örten Üst Miyosen yaşlı konglomeraların karst

Keywords

Abstract

The Study area is located in the Mediterranean region and its sub region Adana. Its far of the Kozan district is 50 km Northeast direction. Gezit Polje is (UTM: 251442 E, 4179840 N) 37°43'56"N latitude and 36°10'46"E longitude in terms of Geographical Coordinate System. Gezit Polje which extents NE-SW direction demonstrates parallelism in respect of direction Middle Tours. It is 1986 m. from sea level. The Polje has been shaped with carstification, erosion and tectonic movements in the Upper Miocene Conglomerates. Poljes have been shaped with carstification together tectonic movements/lines. Gezit Polje has been occurred with faults which are formed between Misis and Göksun east part of Gezit Mountain. West part has been shaped with Göksu Fault. This polje is different more than other poljes because it has formed Upper Miocene Conglomerate rocks. This Formation covers more than other old formations in terms of angular incongruous. This is because Carstification landforms and term of c

Keywords