İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 146-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşyerinde psikolojik taciz/şiddet ( mobbing) modern iş yaşamında yaygın görülen problemlerden birisidir. Özellikle eğitim sektöründe çalışanlar bu tür problemlerle sıkça karşılaşmaktadır. Eğitim sektörü içerisinde önemli bir yer tutan üniversitelerde de akademik mobbingin yüksek olduğunu gösteren pek çok çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde görev yapan akademisyenlerin karşılaştıkları psikolojik tacizin sıklığını incelemek ve sosyodemografik değişkenlere (cinsiyet, medeni durum, yaş, çalışılan alan ve unvan) göre gruplar arasında psikolojik şiddet düzeyi açısından bir farklılık bulunup bulunmadığını ortaya koymaktır. Araştırma 312 öğretim elemanıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılanların 172’si erkek 140’ı kadındır. Veriler, SPSS 18. paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Analizlerde frekans ve yüzde dağılımları ile bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Cumhuriyet Üniversitesindek

Keywords

Abstract

Psychological harassment (mobbing) in the workplace is one of common problems in contemporary work life. Employees working in educational sector frequently experience psychological harassment. Also there is a considerable body of work in the literature that revealing high level of mobbing in universities which have important place in educational sector. The aim of this study is to examine the prevalence of workplace harassment among academicians working in Cumhuriyet University and to investigate the influences of sociodemographic factors (gender, marital status, age, study area and titles) on work place harassment. The study was conducted with 312 participants. The subjects were 172 male and 140 female academicians. SPSS 18. Package program was used to analyze the data obtained in the study. In the analysis of data, frequency and percentage distribution were presented and independent sample t-test and one-way anova analysis were used. Findings show that the prevalence of work

Keywords