LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN FUTBOL TAKİP DÜZEYLERİ

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 370-377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de yüksek eğitim seviyesine sahip olan lisansüstü eğitim gören öğrencilerden seyirci, taraftar, fanatik, kavramlarının içeriğini bilen kişilerin futbol izleme düzeylerinin farklılaştığı hipotezinden yola çıkılarak yapılan araştırmanın amacına yönelik olarak geliştirilen veri anketi 2013 yılının ilk yarısında uygulanmıştır. Araştırma Fırat üniversitesi öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Araştırmaya toplam 121 öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına alındıktan sonra istatistiki programlar sayesinde demografik özelliklerin oluşturulduğu yüzde ve frekans dağılımları betimsel istatistik yöntemi ile belirlenmiştir. Bağımsız değişkenler açısından anlamlılık ilişkisi için Khi kare analizi sonuçları dikkate alınmıştır. Sonuç olarak; Cinsiyet eksenli yapılan ayrıştırmada erkekler ile kadınlar arasında seyircilik, taraftarlık, fanatiklik şeklinde azalarak devam ettiği ve cinsiyet eksenli bir farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir. Seyirci, taraftar ve fanatik olarak

Keywords

Abstract

The data survey which is developed for the purpose of the study, starting from the hypothesis that differentiation of football following level of postgraduate students with a high level of education in Turkey, who knows the content of the concept spectator, supporter and fanatic, was applied in the first half of 2013. The study was limited by the Firat University students. 121 students participated in this study. After the obtained data received to the computer, the percentage and frequency distribution generated demographic characteristics are determined by descriptive statistics with the help of the statistics programme. Chi-square analysis of the results for the significance of the relationship in terms of the independent variables were taken into account. As a result; It has been observed that there is a continued decrease as spectator, supporter and fanatic in the gender-axis separation made between the men and women, there is not a gender-axis differentiation. It has been se

Keywords