PROFESYONEL TAKIM SPORLARINDA GÖREV YAPAN ANTRENÖRLERİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2015-14
Number of pages: 391-405
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacını, Elazığ ilindeki profesyonel takım sporlarında görev yapan antrenörlerin iletişim beceri düzeylerinin araştırılması, spor branşınız, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, kaç yıldır bu spor branşını yapmaktasınız ve şimdiki antrenörü ile kaç yıldır birlikte çalışıyorsunuz gibi değişkenler ile aralarındaki ilişkinin incelenmesi oluşturmaktadır. Antrenörlerin, iletişim becerilerinin değerlendirildiği bu araştırma da veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini tanımlamaya yönelik sorular yer alırken, ikinci bölümde İ. Yılmaz (2008) tarafından geliştirilen iletişim beceri ölçeği kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamına aktarılıp SSPS istatistik paket programı ile değerlendirilerek anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak; sporcuların, antrenörlerinin iletişim beceri düzeylerinin yüksek olduklarını düşündükleri sonucuna varılmıştır. Antrenör sp

Keywords

Abstract

The purpose of this research was analyzing of communication skill levels of trainers who working in professional team sports in Elazığ city and examining the relationship between variables towards branch of sports, age, gender, education status, how many years are you doing this sport branch, how many years do you work with your coach. In this research that communication skill levels of trainers were evaluated, scale was used as data collecting tool. Scale were composed of two parts. The first part of scale includes questions twords describing particpants demographic features and in the second part ‘’ Communication Skills Scale’’ developed by İ. Yılmaz ( 2008) were used. Data of research computerised, also analyzed with SPSS statistic pocket program and significance level were considered p<0,05. Consequently; athletes thoughts that their trainer’s communication skills levels were high. Considered communication skill levels shows differences on the basis of branches with regard to

Keywords