GÖRSEL OKUMA YAKLAŞIMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 104-124
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Bu çalışmada, fizik dersinde uygulanan görsel okuma yaklaşımının üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına, kavramaya ve öğrencilerin fizik dersine karşı olan tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda, görsel okuma ağırlıklı bir yöntem, kontrol grubunda ise geleneksel yöntem uygulanmıştır. Uygulanan test sonuçlarını değerlendirmek üzere SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan, görsel okuma yaklaşımı kullanımının öğrencilerin, fizik dersindeki akademik başarılarının, kavramalarının ve fizik dersine karşı olan tutumlarının, geleneksel yönteme göre daha olumlu yönde etkilendiği gözlenmiş, bu hususla ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it was investigated the effect of the visual reading approach carried out in physics course on universitiy students’ academic achievements, understanding and their attitudes towards physics course. The study was based on pretest-posttest experimental design with control group. The lessons was taught to experimental group by using the visual reading method and to control group by using traditional method. The data were analized by using SPSS statistical program. The findings indicated that the using of visual reading approach affected more positively the students’ academic achievements in physics course, understandings and their attitudes towards physics course than traditional method.

Keywords