INVESTIGATION OF THE LONG-TIME MOTIVATION LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOL STUDENTS
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANA YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author : Emre CEYLAN - Cengiz TAŞKIN
Number of pages : 314-320

Abstract

This research; The aim of this study was to determine the leisure time motivation levels of the students of physical education and sports school. In the research in the relational screening model, developed by Alexandris and Carroll (1997) and Gürbüz et al. (2012) adapted to Turkish Leisure Scale and Pelletier et al. (1991), which was adapted to Turkish by Mutlu (2008), was applied to 317 volunteer participants. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak “Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” yöntemi kullanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ölçeğin genelinden elde edilen ortalama puanlar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Buradan hareketle farklı bölümlerde okuyan hedeflerin boş zamana yönelik motivasyon düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir.

Keywords

Physical Education and Sport, Leisure, Motivation.

Read:766

Download: 315