ISSN:2148-2489

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANA YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Bu araştırma; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğrencilerin boş zaman motivasyon düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama modelindeki araştırmada, Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen ve Gürbüz vd. (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan Boş Zaman Engelleri Ölçeği ve Pelletier vd. (1991) tarafından geliştirilen Mutlu (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Boş Zaman Motivasyon Ölçeği, 317 gönüllü katılımcıya uygulanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak “Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” yöntemi kullanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ölçeğin genelinden elde edilen ortalama puanlar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Buradan hareketle farklı bölümlerde okuyan hedeflerin boş zamana yönelik motivasyon düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir.


Keywords


Beden Eğitimi ve Spor, Boş Zaman, Motivasyon.

Author: Emre CEYLAN - Cengiz TAŞKIN
Number of pages: 314-320
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36791
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.