ISSN:2148-2489
The Journal of Academic Social Sciences

Editor: Dr. Özcan BAYRAK
Assistant Editor: Dr. Rahil NECEFOV Dr. Celal EMANET Dr. Esra BAYRAK AYAŞ
Publication Place: ELAZIĞ
Year-Number: 2019 -97
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Rıfat GÜNDAY PROUST’UN ROMANLARINDA DEĞİŞİM VE GERÇEĞİN KEŞFİNDE ZAMANIN ROLÜ, 1-13
THE CHANGE AND THE ROLE OF TIME IN THE DISCOVERY OF TRUTH IN THE NOVELS OF PROUST
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36764
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Engin ÖNER KAMU HARCAMALARININ ARTIŞI (NEDENLER VE ARTIŞI AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR), 14-27
INCREASE OF PUBLIC EXPENDITURES (CAUSES AND APPROACHES EXPLAINING INCREASE)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37011
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhittin ELİAÇIK ŞEYHÜLİSLÂM EBUSSUUD EFENDİ’NİN ŞİİR VE ŞAİRLERLE İLGİLİ FETVÂLARI, 28-32
SHEIKHULİSLAM EBUSSUUD EFENDİ'S FETWAS RELATED TO POETRY AND POET
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36919
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Dilek ÇETİNDAŞ PEMBE ROMAN YAZARI OLARAK PERİDE CELÂL, 33-52
PERIDE CELÂL AS A PINK NOVELIST
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36739
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Huriye Demet CABAR - Birsen Altay, Esra Saraçoğlu ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, 53-67
DETERMINATION THE HOPELESSNESS LEVEL OF PARENTS WITH DISABLED CHILDREN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36774
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Alsu KAMALIEVA AZERBAYCAN POSTMODERN ROMANINDA FELSEFİ BİR ARAYIŞ: “SAHRA SAVAŞI” ROMANI VE ANA ÇİZGİLERİ, 68-81
A PHILOSOPHICAL QUEST IN POSTMODERN NOVEL OF AZERBAIJAN: THE NOVEL OF "SAHRA SAVAŞI" AND ITS MAIN LINES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36783
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bahar GÜDEK - Gizem ARICI MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÇALGIYA YÖNELİK BENLİK ALGILARI İLE SÜREKLİ OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 82-103
THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF PERCEPTIONS OF STUDENTS WHO GET PROFESSIONAL MUSICAL EDUCATION TOWARDS INSTRUMENTS AND THEIR PERMANENT OPTIMAL PERFORMANCE EMOTIONAL STATE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36788
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ömer ÖZDEN - Burhan KESKİNER BESTE-İ KADÎM'DEN NÂYÎ OSMAN DEDE'YE MEVLEVÎ ÂYİNLERİNDE FORM ANLAYIŞI, 104-118
FROM BESTE-İ KADİM TO NAYİ OSMAN DEDE FORM UNDERSTANDİNG İN MEVLEVİ RITUALS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36805
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aşkım HATUNOĞLU PSİKOLOJİ BİLİMİNİN KÖKENİNİ ANLAMAK AÇISINDAN ORTAÇAĞ VE RÖNESANS AVRUPASI İLE TÜRK- İSLAM MEDENİYETİNİN BAKIŞ AÇISININ KARŞILAŞTIRILMASI, 119-129
A QUALITATIVE STUDY ON THE ROLE OF SOCIAL LEARNING AND MODEL RECEPTION IN INTERNET ADDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36719
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Özlem ÖZEN JOHN DONNE’IN METAFİZİK ŞİİRİNE METAELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM, 130-141
A METACRITICAL APPROACH TO JOHN DONNE’S METAPHYSICAL POETRY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36725
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Engin BEKAR LES PREVISIONS STATIQUES ET DYNAMIQUES DES VALEURS A RISQUE (VaR) DES ACTIONS DE BANQUE : LE MODELE DE DEPASSEMENTS DE SEUIL (POT) ET LES MODELES DE SCORE AUTOREGRESSIFS GENERALISES (GAS), 142-169
STATIC AND DYNAMIC PREDICTIONS OF RISK VALUES (VaR) OF BANK STOCKS : PEAKS – OVER – THRESHOLD MODEL AND GENERALIZED AUTOREGRESSIVE SCORE MODELS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36752
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fahrettin GEÇEN - Abdurrahman EREN Derman ÇALIŞ DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMA, 178-190
STUDY ON VISUAL ARTS EDUCATION IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36962
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali Atıf POLAT MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA ÜRETİME DOKÜMAN GÖNDERİMİ, 191-203
SENDING DOCUMENTS FOR PRODUCTION IN DESKTOP PUBLISHING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36804
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sinem Eyice BAŞEV NÖROPAZARLAMAYA GENEL BAKIŞ, 204-211
NEUROMARKETING OVERVIEW
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36750
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Binali KILIÇ - Tuna USLU İSTANBUL’DAKİ YERLİ VE YABANCI MARKA ZİNCİR OTEL YÖNETİCİLERİN REKABETİ SÜRDÜRMEDE ÖNCELİKLENDİRDİKLERİ TEMEL YETENEKLER, 212-230
CORE COMPETENCES AND CAPABILITIES OF LOCAL AND FOREIGN BRAND CHAIN HOTEL MANAGERS IN MAINTAINING COMPETITION IN ISTANBUL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36765
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

E.Seda KOÇ TÜRKİYE’DE KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM ALANINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ, 231-245
ANALYSIS OF THE DISSERTATIONS ON COMPARATIVE EDUCA-TION IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36768
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ömer Bilgehan SONSEL - Mehmet Efe Selçuk BİLGİN ORKESTRA VE ODA MÜZİĞİ EĞİTİM REPERTUARI SORUNUNA YÖNELİK PİYANODAN YAYLI ÇALGILAR ORKESTRASINA AKTARIM (TRANSKRİPSİYON) MODELLERİ, 246-262
TRANSCRIPTION MODELS FROM PIANO TO STRING ORCHESTRA BASED ON THE PROBLEM OF EDUCATIONAL REPERTOIRE IN ORCHESTRA AND CHAMBER MUSIC
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36793
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nihal GEZEN MEMLÛKLERDE SALTANAT NAİPLERİNİN İKTİDAR ÜZERİNE ETKİLERİ (1250-1341), 263-289
THE EFFECTS OF SULTANATE REGENTS ON POWER IN THE MAMLUKS (1250-1341)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36806
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Zeliha KAYAHAN - Naile ÇEVİK AKDENİZ UYGARLIKLARI GEMİ RESİMLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMLER AÇISINDAN ÖNEMİ VE EKSLİBRİS UYGULAMALARI, 290-302
THE IMPORTANCE OF SHIP FIGURES OF MEDITERRANEAN CIVILIZATIONS IN TERMS OF INTERCULTURAL INTERACTION SAND EXLIBRIS APPLICATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36712
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aytunç AYDIN HORLATMALI DİLLİ KAVAL ve İCRÂ TEKNİKLERİ, 303-317
HORLATMALI DİLLİ KAVAL AND PERFORMANCE TECHNIQUES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36766
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Merve ERSAN - Birsen ÇEKEN GÜNÜMÜZ İLLÜSTRASYON SANATI VE GELENEKSEL İLLÜSTRASYONDA SIRA DIŞI YAKLAŞIMLAR, 318-328
CONTEMPORARY ART OF ILLUSTRATION AND EXTRAORDINARY APPROACHES IN TRADITIONAL ILLUSTRATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36770
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Naci Atalay DAVUTOĞLU SANAYİ 4.0’IN GELECEK NESİLLERE TAŞINMASINDA Z KUŞAĞININ ROLÜ, 329-340
THE ROLE OF GENERATION Z IN THE TRANSFER OF INDUSTRY 4.0 TO THE NEXT GENERATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36771
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Seval KURTOĞLU - Ahmet Semih UZUNDUMLU Abdülbaki BİLGİÇ TÜRKİYE’NİN 2018-2025 DÖNEMİNDEKİ YUMURTA ÜRETİMİNİN ARIMA MODELİYLE TAHMİNİ, 341-353
ESTIMATION OF EGG PRODUCTION IN TURKEY FOR YEARS BETWEEN 2018 AND 2025 WITH ARIMA MODEL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36776
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sevgi KİLİNÇ - Hüseyin ÖZÇELİK AHLAT MEZAR TAŞLARINDA YER ALAN KANDİL MOTİFİNİN İSLAMİYETTEKİ IŞIK VE NUR KAVRAMLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, 354-363
EVALUATION OF THE KANDIL MOF IN AHLAT GRAVEL STONES THROUGH ISLAMIC LIGHT AND NUR CONCEPTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36799
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İsmet OSMANOĞLU SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA VE KÜLTÜREL MİRAS İLİŞKİSİ: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ, 364-380
THE RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABLE PLANNING AND CULTURAL HERITAGE: A THEORETICAL ASSESSMENT FRAMEWORK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36781
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İzgi SAVAŞ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YAPISAL DEĞİŞİMİ VE YENİ BİR TERÖR ALGISI: NÜKLEER TERÖRİZM, 381-394
STRUCTURAL CHANGE OF TERRORIST ORGANIZATIONS AND A NEW PERCEPTION OF TERRORISM: NUCLEAR TERRORISM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36685
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih AKTÜRK - Mustafa UZOĞLU ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ISI VE SICAKLIKLA İLİNTİLİ KAVRAM YANILGILARINI MEKTUP YAZMA AKTİVİTESİYLE BELİRLEME, 395-408
THE USE OF LETTER WRITING ACTIVITY TO IDENTIFY 8th GRADE STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT HEAT AND TEMPERATURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36706
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gökçe SÜZGÜN ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE EKONOMİ ALANINDAKİ DEVRİMLER VE ATATÜRK’ÜN BURSA GEZİLERİ, 409-431
ECONOMIC REVOLUTIONS IN THE EARLY REPUBLIC ERA AND ATATÜRK’S BURSA TRIPS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36737
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Çağrı Batuhan BUDAK KURUM İÇİ KAYIRMACILIK VE KAYIRMACILIĞIN İŞE DEVAMSIZLIĞA ETKİSİ, 432-444
IN-HOUSE NEPOTISM AND THE EFFECT OF NEPOTISM ON ABSENTEEISM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36743
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hakan AYDIN SPOR SOSYAL HİZMETLER YAKLAŞIMININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 445-460
EVALUATION OF SPORT SOCIAL SERVICES APROACH IN TERMS OF TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36755
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Murat SUNGUR KARGO HİZMETLERİNDE KALİTENİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE OLAN ETKİSİ: KARGO ŞİRKETLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, 461-475
THE EFFECT OF QUALITY IN CARGO SERVICES ON CUSTOMER SATISFACTION: A STUDY ON CARGO FIRMS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36756
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Onur GÖRMÜŞ İNŞAAT İŞLERİNDE MEYDANA GELEN SÜREKSİZ BOŞLUKLARIN OLUŞTURDUĞU TEHLİKELER VE KORUMA UYGULAMALARI, 476-489
DANGERS AND CONSERVATION PRACTICES OF CONTINUOUS CAVITIES IN CONSTRUCTION WORKS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36763
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kadir Melih GÜLEÇ - Gulmira KERİM E- TİCARETTE ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ ALTYAPI SAĞLAYICILARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 490-504
A RESEARCH ON COMPARISON OF PAID AND FREE INFRASTRUCTURES IN E-COMMERCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36769
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sara KURŞUN - Hakan TURAK Tuğba TURAK Selahattin KOÇ OYUNUN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ, 505-514
EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE GAME ON LEARNING IN ACCORDANCE WITH THE VIEWS OF PRIMARY SCHOLL TEACHERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36772
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülsüm UZUN BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KAMU KURUMLARI, 515-525
PUBLIC INSTITUTIONS IN THE FIGHT AGAINST ADDICTION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36947
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.