ÇAĞIN BECERİSİ: DİJİTAL OKURYAZARLIK VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARI

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 21:34:30.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 71-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen dünya ve ihtiyaçlar, okuryazarlık becerilerini çeşitlendirdi ve dijital okuryazarlığı çağın vazgeçilmez bir unsuru olarak ön plana çıkardı. Bunun sonucunda öğrenme ve öğretimin geleceği olan öğretmen adaylarının yeni nesil beceriler konusunda yetiştirilmesi bir zorunluluk halini aldı. Bu sebeple çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri incelenmiştir. Araştırma, nitel ve nicel yaklaşımların birlikte kullanıldığı karma yöntem çalışmasıdır. Çalışmanın nitel kısmında fenomenoloji, nicel kısmında da betimsel tarama desenleri kullanılmıştır. Çalışma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından organize edilen bir ölçekten yararlanılmıştır. Ölçeğin bir bölümünde Hamutoğlu vd. (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 17 maddelik dijital okuryazarlık anketinin maddeleri kullanılmıştır. Araştırma verileri yüz yüze ve e-posta ile olmak üzere iki yolla toplanmış, betimsel analiz ve betimsel tarama teknikleriyle veriler çözümlenmiştir. Çalışma bulgularına göre; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlığı tanımlayabildiği, yapılan tanımlamaların büyük çoğunluğunun tecrübeye dayalı olduğu ve öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyinin yüksek olarak puanlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının cinsiyet karşılaştırmasında erkek adayların; bilgisayar sahipliği karşılaştırmasında bilgisayara sahip olanların; sınıf düzeyinde de mezun adayların dijital okuryazarlık düzeyi diğerlerine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. 

Keywords

Abstract

The changing world and needs have diversified literacy skills and brought digital literacy to the fore as an indispensable element of the age. As a result, it has become a necessity to train teacher candidates, who are the future of learning and teaching, in new generation skills. For this reason, the digital literacy levels of social studies teacher candidates were examined in the study. The research is a mixed methods study in which qualitative and quantitative approaches are used together. Phenomenology was used in the qualitative part of the study, and descriptive survey designs were used in the quantitative part. A scale organized by the researchers was used to collect the study data. In one part of the scale, the items of the 17-item digital literacy survey adapted to Turkish by Hamutoğlu vd. (2017) were used. Research data were collected in two ways, face to face and by e-mail, and the data were analyzed using descriptive analysis and descriptive scanning techniques. According to the study findings; It was concluded that social studies teacher candidates were able to define digital literacy, the majority of the definitions were based on experience, and the digital literacy level of the teacher candidates was scored as high. In addition, in the gender comparison of social studies teacher candidates, male candidates; In the comparison of computer ownership, those who own a computer; At the grade level, the digital literacy level of graduate candidates showed a significant difference compared to others. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics