SAĞLIK İLETİŞİMİNDE GÖRSEL İLETİŞİMİN KULLANIMI: EL HİJYENİ KAMPANYASI ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-06 10:30:19.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 420-446
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık iletişimi açısından görsel iletişim materyalleri istenilen davranışın kazandırılması ve bilgi aktarımı açısından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu materyaller özellikle halk sağlığının korunması ve devam ettirilmesi adına önemli görülen el hijyeni kampanyalarında sıklıkla başvurulan araçlardan birisidir. El hijyeni odak noktası olan ve sosyal el yıkama davranışını kazandırmak adına Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği sağlık iletişim kampanyasında kullanılan “Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?” başlıklı afişi incelenmiştir. Bu afişin seçilmesinde eğitim kurumlarında, sağlık kurumlarında, kamusal alanlarda hem basılı hem de dijital olarak kullanımı devam etmesi etkili olmuştur. Çalışmada Sağlık Bakanlığı’nın ulusal ölçekte sosyal el yıkama davranışına yönelik hazırlamış olduğu “Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?” başlıklı afişi üç farklı açıdan ele alınarak analiz edilmiştir: Görsel tasarım eleman ve ilkeleri, göstergebilim ve görsel algı kuramları. İncelenen afişte, mavi ve tonlarının yoğun olarak kullanılması, tipografinin hatalı kullanımı ve diğer tasarım unsurlarının uygun olarak kullanılmadığı; kullanılan piktogramlar ile verilmek istenen mesajın örtüşmediği noktaların olması nedeniyle bir anlam kargaşasının ortaya çıktığı; teknik- algısal hatalar, eksiklikler nedeniyle bireye oldukça fazla algısal yük binmesine neden olduğu belirlenmiştir.  Bununla birlikte başlık ve görsel temsilleriyle kurulan bağlantı sayesinde sadece görsellerle el yıkama davranışını hatırlatması anlamında ise başarılı olabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak, okunabilirlik ve anlaşılabilirlik anlamında yetersiz bulunan afiş, hatırlatma işlevi açısından başarılı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In terms of health communication, visual communication materials are frequently used to promote desired behaviour and convey information. Particularly in campaigns aimed at maintaining public health through hand hygiene, these materials have become a commonly employed tool. One such material used in the health communication campaign conducted by the Ministry of Health to encourage the social practice of handwashing is the poster entitled “How Should We Wash Our Hands?” This poster was chosen due to its continued use in educational institutions, healthcare facilities, and public spaces, both in print and digitally, proving to be effective. In this study, the poster titled “How Should We Wash Our Hands?” prepared by the Ministry of Health at the national level to promote social handwashing behaviour is analysed from three different perspectives: visual design elements and principles, semiotics, and visual perception theories. Upon examination of the poster, it was determined that there is semantic confusion due to the intense use of blue and its shades, improper use of typography, and inadequacy in employing other design elements. Additionally, there are discrepancies between the intended message and the conveyed message using pictograms. Furthermore, it was found that technical/perceptual errors and deficiencies lead to a significant cognitive load on the individuals. However, it was acknowledged that the poster is successful in simply reminding handwashing behaviour through its title and visual representations. In conclusion, while the poster is found to be insufficient in terms of readability and comprehensibility, it is considered as potentially successful in terms of its reminder function regarding handwashing behaviour.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics