YAZILIM PROJELERİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-25 07:56:39.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 395-413
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi teknolojileri günümüzde endüstri alanında ana işlerin veya destek faaliyetlerinin öznesi konumundadır. İşletmelerde strateji ve hedeflere, bilgi teknolojilerinden faydalanarak geliştirilen yazılımlar sayesinde ulaşılmaktadır. Bu açıdan yazılım araçları ve yazılım uygulamaları hem kamu hem de özel sektörde stratejik bir konuma sahiptir. İşletmelerdeki bu yazılım faaliyetleri, projeler ile yönetilerek hayata geçirilmektedir. Projeler, iş yapmanın temel araç ve yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İş hedeflerinin başarısı bu projelerin başarısı ile doğru orantılıdır. Teknoloji ve yazılım projelerindeki büyük gelişmelere rağmen, yazılım projelerindeki başarısızlık oranı ve riskler sektörel zorluklar nedeniyle halen yüksek seviyededir. Bu durum örgütlere ciddi maliyetler ve riskler doğurmaktadır. Projelerin başarısı üzerinde pek çok araştırma yapılmış olmasına rağmen, yazılım projelerindeki başarı faktörleri ve riskler konusunda henüz bir fikir birliğine varılmamıştır. Bu alanda halen derin ve kapsayıcı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle literatürde bu alandaki açığa istinaden sektör çalışanları için yönlendirici olabilecek ve yazılım projelerindeki başarı olasılığını ve proje performansını arttıracak kritik başarı faktörlerinin araştırması yapılmıştır. Bu amaçla İstabul Teknokent’te faaliyet gösteren ve yazılım projeleri üreten işletmelerin gönüllü çalışanları ile bir anket çalışması yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizleri ile faktör yapıları test edilmiş ve güvenilirlik analizi incelenmiştir. Proje başarısı ile proje başarı faktörleri arasındaki ilişki için pearson korelasyon analizi ve proje başarısı üzerinde etkili faktörlerin tesbiti için de çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda proje başarısı üzerinde en etkili faktörlerin planlama ve kontrol ile iletişim faktörleri olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, information technologies are the subject of main works or support activities in all industrial fields. Strategies and goals in businesses are achieved through the use of information technologies and appropriate software. In this respect, software tools and software applications have a strategic position in both the public and private industry. These software activities in businesses are implemented by managing projects. Projects appear as the basic tool and method of doing business. The success of business goals is directly proportional to the success of these projects. Despite major advances in technology and software projects, the failure rate and risks in software projects are still high due to such difficulties. This situation causes serious costs and risks for organizations. Although many studies have been conducted on project success, a consensus has not yet been reached on the success factors and risks in software projects. Deep and comprehensive research is still needed in this field. Therefore, considering the importance of software projects and their presence in every aspect of life, as well as the light in this field in the literature, critical success factors in software projects have been researched that can be guiding for sector employees and increase the probability of success and project performance. For this purpose, a survey was conducted with volunteer employees of companies operating in Istanbul Teknokent and producing software projects. Factor structures were tested with confirmatory factor analyzes and reliability analysis was examined. Pearson correlation analysis was performed to determine the relationship between project success and project success factors, and multiple linear regression analysis was conducted to determine the factors affecting project success. As a result of the analysis, it was understood that the most effective factors on project success were planning, control and communication factors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics