BELGESEL SİNEMADA METİNLERARASILIK KULLANIMI ÜZERİNE: TUFANDAN ÖNCE FİLMİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-06 11:55:24.0
Language : Türkçe
Konu : Sinema
Number of pages: 181-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinemanın kurmaca ve deneysel türleriyle beraber üç temel türünden biri olan belgesel sinema, tarihsel gelişimi içerisinde araştırmacılar tarafından farklı ölçütlere göre farklı alt türlere ayrılmıştır. Bu anlamda film teorisyeni Bill Nichols, Introduction to Documentary isimli kitabında belgesel sinemayı kendi alt türleri gibi işlev gören altı biçeme ayırmıştır. Bu biçemlerden biri olan açıklayıcı tarzda belgesel içerisinde yer alan savların ispatlanması için illüstrasyonlara ya da belirtisel görüntüler olan fotoğraflara ve arşiv görüntülerine başvurulabilmektedir. Edebiyat teorisyeni Julia Kristeva, bir metnin başka metinlerle arasındaki her tür ilişkiye metinlerarasılık adını verir. Postmodern filozof Roland Barthes ise “Metin Teorisi” isimli makalesinde metin kavramını sadece yazın ile sınırlamayarak metinlerarasılığın kapsamını oldukça genişletmiştir. Bu bağlamda ele alındığında, Bill Nichols’ün açıklayıcı tarzının bahsi geçen özellikleri belgesel sinemayı postmodern dönemin okuma/çözümleme yöntemi olarak da kabul edilebilecek metinlerarasılığı kullanmaya yöneltmiştir. Bu çalışmada açıklayıcı tarza sahip olduğu araştırmadan elde edilen bulgularla ortaya konulmuş Tufandan Önce filmi amaçlı örneklem olarak seçilmiştir. Nitel bir araştırma olan çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi ve elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Ulaşılan bulgular ile Tufandan Önce filminde metinlerarası ilişkilerin sanatın farklı biçimlerini içerecek şekilde nasıl kullanıldığının ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Keywords

Abstract

Documentary cinema, which is one of the three principal genres of cinema along with fictional and experimental genres, has been divided into different subgenres by researchers according to different criteria throughout its historical development. In this sense, film theorist Bill Nichols, in his book Introduction to Documentary, divided documentary cinema into six modes that function as their own subgenres. In the explanatory mode, which is one of these modes, illustrations or photographs and archive images, which are indexical images, can be used to prove the claims in the documentary. Literary theorist Julia Kristeva calls all kinds of relationships between a text and other texts intertextuality. Postmodern philosopher Roland Barthes, in his article "Theory of the Text", expanded the scope of intertextuality by not limiting the concept of text only to literature. When considered in this context, the mentioned features of Bill Nichols' explanatory mode have led documentary cinema to use intertextuality, which can also be considered as the reading/analysis method of the postmodern period. In this study, the film of Before the Flood, which was demonstrated by the findings of the research to have an explanatory style, was selected as purposive sampling. In the study, which is a qualitative research, document analysis was preferred as the data collection method and descriptive analysis method was preferred in the analysis of the data obtained. With the findings obtained, it is aimed to reveal how intertextual relations are used in the film of Before the Flood in a way that includes different forms of art.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics