X KUŞAĞI İÇİN MOBİL CİHAZ DİJİTAL YETERLİLİK ÖLÇEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-06 11:54:46.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 336-358
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı X kulağı bireylerin mobil cihaz dijital yeterliklerini ölçmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Yapılan literatür taramasında madde havuzu oluşturulmuş ardından uzmanların görüşlerine başvurularak 45 maddelik taslak ölçek formu hazırlanmıştır. Nihai uygulama yapılmadan önce 100 kişilik bir örnekleme taslak ölçek uygulanarak nihai uygulama için yeterli olan örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır. Çalışmada katılımcılar X kuşağı içinde olabildiğince farklı yaş ve gelir gruplarını içerecek şekilde halk eğitimi merkezi kursiyerlerinden ve kamu personelinden seçilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği Açımlayıcı Faktör Analizi, Promax döndürme yapılarak Genelleştirilmiş En Küçük Kareler yöntemi ile test edilmiştir. Analiz sonunda ölçeğin iki faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Faktörler sırasıyla Temel Yeterlikler ve Güvenlik olarak adlandırılmıştır. Madde geçerliliği kanıtı olarak madde test korelasyonlarına bakılmış ve bu korelasyonların 0,922 ile 0,549 aralığında değerler aldıkları tespit edilmiştir.  Ölçeğin iç tutarlığının kanıtı olarak hesaplan Conback Alfa değeri ölçek genelinde 0,963, birinci alt boyutta 0,968, ikinci alt boyutta 0,947, ölçeğin birinci yarısında 0,965, ikinci yarsında 0,943’tür. Ölçek için hesaplanan Spearman-Brown eşit uzaklık katsayısı 0,826’dır. Ayrıca araştırmada hesaplanan Guttman iki yarı katsayısı 0,800’dür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop a measurement tool for assessing X-ear people’s digital abilities on mobile devices. In the literature scan, item pool was created and then a draft scale of 45 articles was prepared using opinions of experts. Before the final application, a sample draft scale of 100 people was applied to calculate the sample size that was sufficient for the final implementation. Participants in the study were selected from public education centers and public employees by including as many different age and income groups as possible within the X-generation. The structure validity of the scale Exploratory Factor Analysis was tested using the Generalized Least Squares Method by Promax rotation. At the end of the analysis, it was seen that the scale had a two-factor structure.  The factors are called Basic Skills and Security respectively. The correlations of the item test were examined as the proof of validity and found to have values in the range of 0.922 and 0.549. As the evidence of the internal consistency of the scale, the Cronbach Alpha value was computed as 0.963 for the entire scale, 0,968 for the first subdimension, 0.947 for the second subdimension, 0.965 in the former half and 0,943 in the second half. For the scale, the Spearman- brown equal distance coefficient is 0.826. Moreover, the Gutman two-half coefficient computed in the study is 0.800. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics