GEOMETRİYE İLİŞKİN TUTUMLARIN CİNSİYET, SINIF SEVİYESİ, MATEMATİK BAŞARISI VE EBEVEYN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-06 10:45:33.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ilk olarak geometriye ilişkin tutumların nasıl ve ne düzeyde olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu tutumların çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf seviyesi, matematik başarısı ve ebeveyn eğitim durumu) göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Buna göre tarama modeli esas alınmış ve 383 ortaokul öğrencisi ile araştırma yürütülmüştür. Demografik Bilgi Formu ve Geometriye Yönelik Tutum Ölçeği veri toplama araçlarıdır. Betimsel istatistiklerin yanı sıra parametrik teknikler ile elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analizlere göre ortaokul öğrencilerinin geometriye ilişkin tutumlarının orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin geometriye ilişkin tutumları sınıf seviyelerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte olup en yüksek geometri tutum puanına beşinci sınıf öğrencileri sahiptir. Bu sonucun yanı sıra, öğrencilerin geometri tutumları cinsiyet, matematik başarısı ve ebeveyn eğitim durumlarına göre herhangi bir farklılık göstermemektedir.

Keywords

Abstract

In this research, first, it was aimed to determine how and at what level of attitudes towards geometry. Additionally, it was examined whether these attitudes differed significantly according to various variables (gender, grade level, mathematics achievement, and parenthal education status). Accordingly, it was a survey study and was conducted with 383 middle school students. Demographic Information Form and Attitude Scale towards Geometry were data collection tools. In addition to descriptive statistics, data was analyzed with parametric techniques. According to analysis, it was concluded that middle school students' attitudes towards geometry were at a moderate level. There is a statistically significant difference among middle school students’ attitudes toward geometry based on their grade leels, and 5th grade students have the highest score of attitudes toward geometry. In attiditon this, the geometry attitudes of students do not show significant difference according to gender, mathematics achievement, and parenthal education status.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics