KÜLTÜR VE ALT-KÜLTÜRLERİN GELİŞTİRDİKLERİ JARGONUN TOPLUMSAL ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-06 11:49:01.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Number of pages: 255-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür; bireylerin yaşam tarzlarını, kişisel kimliğini ve ilişkilerini etkileyen maddi ve manevi değerler bütünüdür. Kültür aracılığıyla herhangi bir ırkın, sınıfın, toplumun, grubun veya ulusun ayırt edici özellikleri ortaya çıkmaktadır. Bir toplum içerisindeki bireylere kimlik ve roller verebilen kültür, ayrıca bireye köklü olma duygusu, zahmetsiz iletişim, yapılandırılmış bir ahlaki yaşam ve karşılıklı anlayış kolaylığı sağlamaktadır. Modernleşme ve küreselleşmeyle birlikte bir toplumda çeşitli kültürler etkileşim haline girmiştir. Bu çeşitlilik ve farklılaşmanın yanında ayrıca toplumsal grupları temsil eden alt-kültürler de ortaya çıkmıştır. Herhangi bir alt-kültür, bulunduğu mevcut kültürden bağımsız olarak ve ırksal kategorileşmelerden bağımsız şekilde belli bir kitleye hitap etmektedir. Bu bağlamda sosyo-kültürel dilbilim; bir alt-kültürün kullandığı jargona bakarak onların kimliklerini, ihtiyaçlarını, aidiyet ve bağlılıklarını, bakış açılarını ve etik değerlerini tespit etmektedir. Bu çalışmada bir alt-kültür olarak tanımlanan ve 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan Hippiler ile sonraki bileşenleri sayılabilen Punklar ve Apaçiler ele alınıp; bu gruplara mensup bireyler tarafından kullanılan ve onların karakterizasyonları olarak tanımlanan jargonun derinlemesine analizi yapılmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada toplumdilbilim minvalinde kültür, alt-kültürlerin ortaya çıkışıyla geliştirdikleri jargon ve söz konusu jargonun topluma olan etkilerini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Culture; It is a set of material and spiritual values that affect individuals' lifestyles, personal identity and relationships. Through culture, the distinctive characteristics of any race, class, society, group or nation emerge. Culture, which can give identities and roles to individuals within a society, also provides the individual with a sense of rootedness, effortless communication, a structured moral life and ease of mutual understanding. With modernization and globalization, various cultures have interacted in a society. In addition to this diversity and differentiation, subcultures representing social groups have also emerged. Any subculture appeals to a certain audience, regardless of the existing culture and regardless of racial categorizations. In this context, socio-cultural linguistics; By looking at the jargon used by a subculture, it determines their identities, needs, affiliations and commitments, perspectives and ethical values. In this study, Hippies, which are defined as a subculture and emerged in the United States in the 1960s, and Punks and Apaches, which can be considered as its later components, are discussed; An in-depth analysis of the jargon used by individuals belonging to these groups and defined as their characterizations was conducted. In this context, this study aims to reveal culture, the jargon developed by the emergence of sub-cultures, and the effects of this jargon on society in the context of sociolinguistics. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics