MEKANIN POETİKASINA YENİ BİR BAKIŞ: HENRİ LEFEBVRE’İN MEKAN ÜÇLEMESİ AÇISINDAN KURTLAR SOFRASI ROMANI

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-07 02:01:23.0
Language : Türkçe
Konu : Yükseköğretim Çalışmaları
Number of pages: 397-406
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın zaman ve mekanla sınırlandırılmış tasavvur ve tahayyülü, anlatılarda epistemolojik açıdan çerçevesi çizilmiş olan olay örgüsünün geçtiği/yaşandığı belli bir ontolojik temellendirmeye ihtiyaç duyar. Çünkü teorik açıdan sınırsız düşünme ve hayal gücüne sahip insanoğlu, pratiğe gelince (soyuttan somuta geçince) fiziğin katı kurallarıyla karşılaşır. Bu yüzden sınırları çizilen ve belli olay(lar) zinciriyle temellendirilen kurgu, doğası gereği bir mekana dayandırılmak zorundadır. Böylece yazar, mekana hem belli açılardan nitelik, özellik ve işlev yükler hem de mekanı varoluşsal açıdan kurgunun önemli bir dayanağı haline getirerek dönüştürür. Dönüştürülen mekanın nitelik ve işlevleri, kurgulamaya sıkı sıkıya bağlıdır. Nitelik ve işlevlerine göre mekanın kurgulanması, onu farklı açı(lar)dan yorumlanmaya elverişli hale getirir. Çalışmada bu nitelik ve işlevler, Henri Lefebvre’in mekan üçlemesi baz alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. 

Keywords

Abstract

In narratives, thought and imagination of a person, limited by time and space, require a certain ontological ground in which framed the plot in terms of epistemologically taken place/experienced.Because humankind who has theoretically unlimited thinking and imagination encounters the strict rules of physics when it comes to practice (when he passes from abstract to concrete). Therefore, fiction, whose boundaries are drawn and based on a certain chain of event(s), has to be based on a place by its nature. Thus, the author both attributes quality, feature and function to the space in certain respects and transforms the space from an existential perspective by making it an important basis of fiction. The qualities and functions of the transformed space are closely tied to the editing. The editing of the space according to its qualities and functions makes it suitable for interpretation from different perspective(s). In this study, these qualities and functions will be tried to be explained by basing on Henri Lefebvre's spatial triad .

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics