SANAT VE TASARIM DİSİPLİNLERİ AÇISINDAN MULTİDİSİPLİNER, İNTERDİSİPLİNER VE TRANSDİSİPLİNER KAVRAMI ÜZERİNE BİR DENEME

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-07 01:55:05.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 1-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 1. yüzyılın başlarından itibaren, dünyamızda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sanatsal olarak büyük değişimler yaşanmış, XX. yüzyılın ilkyarısıyla birlikte var olan Modern Sanat, tüm disiplinlerarası devinimlerin, renkliliğin, yaratıldığı ve tartışıldığı bu dönemi oluşturmuştur. Sanatçı, çağın bakış açısı ve biçemi ile döneminin ruhunu yaratılarında ortaya koymuştur. Yüzyılımızın ve Modern Sanatın başlangıcını oluşturan Sanat Akımlarına ve bu döneme, disiplinlerarası sanat açısından bakıldığında, kendine özgü anlayışlar ile tanımlanırlar. Avrupa’da yaşanan zengin refah ve teknik gelişmeler ile başlayan modern sanat hareketleriyle beraber, özellikle I. Dünya Savaşı döneminde ve sonrasında sanatın disiplinlerarası yönü değiştirmiş, Disiplinlerarası Modern Sanat anlayışı, bu dönemin çağdaş sanat anlayışının sanattaki yansımalarını ortaya koymuştur. XX. yüzyılın başından itibaren yaşanan modernizm anlayışı, tüm toplumsal ve kültürel değerlerde yaşamsal bir hal aldığı için, çağının ve sonrasının sanatsal geleceğini de biçimlendirmiştir. Disiplinlerarası sanat anlayışları, dönemin sanat anlayışını ve biçim dilini ortaya koymaktadır. Sanatçı XX. yüzyılın başlangıcından itibaren, sanatsal anlayışıyla doğayı soyutlayarak ve daha sade anlatarak, kendine özgü doğasını yeniden tasarlayıp stilize ederek yorumlamıştır. Aynı zamanda o zamana kadar ortaya konulandan farklı olarak doğayı disiplinlerarası anlatırken, doğayı parçalayıp yeniden tasarlayarak farklı bir yapıya ulaştırmıştır. XX. yüzyılın başında yaşanmış olan bu modernist ve inter disiplinler bir bakış açısı, sanat alanlarında, sıra dışı gelişmelerin yaşanmasını neden olmuştur. Toplumsal yapıların modernleşmesi ile buna bağlı olarak disiplinlerarası sanat ve tasarımın da anlam ve içeriğinin farklılaşması; tüm bu elemanların bir arada dönüşerek değişmesi ve içselleştirilmesi ile sonuçlanarak, günümüze değin sürekliliğini de sağlamıştır. Disiplinlerarası etkileşimler, sanatçılarda felsefe olarak da karşılıklı birbilerinden etkilenmiş, bu yaklaşım ve anlayışlar, çağımızın genel sanat ve didiplinlerarası yaratım dilinin günümüze değin yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Keywords

Abstract

Since the beginning of the 20th century, there have been great social, cultural, economic and artistic changes in our World and Modern Art, which existed with the first half of the 20th century, formed this period in which all interdisciplinary movements and colorfulness were created and discussed. The artist revealed the perspective and style of the age and the spirit of his period in his creations. The Art Movements that constitute the beginning of our century and Modern Art are defined by these understandings when looking at this period from the perspective of interdisciplinary art. With the modern art movements that started with the rich prosperity and technical developments in Europe, the interdisciplinary aspect of art changed, especially during and after World War I. The understanding of Modern Art revealed the reflections of this period's understanding of contemporary art in art. The understanding of modernism experienced since the beginning of the 20th century has become vital in all social and cultural values, it has also shaped the artistic future of its era and beyond. Interdisciplinary artistic approaches reveal the artistic understanding and formal language of the period. Since the beginning of the 20th century, artist has stylized and interpreted nature by abstracting it with his artistic understanding, creating his own nature by explaining nature more simply. At the same time, while telling about nature unlike anything that had been put forward until then, he broke it down and redesigned it, thus giving it a different structure. This modernist and interdisciplinary perspective, experienced at the beginning of the 20th century, caused extraordinary developments in the fields of art. This modernist and interdisciplinary perspective, which occurred at the beginning of the 20th century, caused extraordinary developments in the fields of art. The modernization of social structures and the resulting differentiation of the meaning and content of interdisciplinary art and design; As a result of the transformation and internalization of all these elements, its continuity has been ensured until today. Interdisciplinary interactions have influenced artists from each other in terms of philosophy, and these approaches and understandings have enabled the general art and interdisciplinary creation language of our age to become widespread until today.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics