İZMİR YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE VE CAMBRIDGE ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE DERS KİTAPLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-07 01:49:16.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 404-436
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada Cambridge English As A Second Language Coursebook ile İzmir Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı`nın oluşturulan Ders Kitabı İnceleme Ölçütleri bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada veriler doküman inceleme tekniği ile toplanmıştır. Her iki kitaptan elde edilen veriler betimsel analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Öğretim süreci içerisinde önemli bir yere sahip olan ders kitapları, bu süreçte öğretmen ve öğrenci için en temel kaynak olup sistemin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu bağlamda nitelikli bir ders kitabının seçimi çok önemlidir. Nitelikli ders kitabı seçimi için çeşitli çalışmalarda çok sayıda ölçüt bulunmaktadır. Ancak alan yazın taramasında yerel veya evrensel boyutta ortak bir ders kitabı inceleme ölçütleri listesine rastlanılmamıştır. Bu çalışmada oluşturulan Ders Kitabı İnceleme Ölçütleri listesinin bu alandaki çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın sonucunda incelenen her iki ders kitabının da dış kapak tasarımlarının gerekli görülen çoğu bilgiye sahip olmakla birlikte kullanılan görsel ve renklerin öğrencinin ilgisini çekecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ancak ünite/tema bölümlerinde metin kazanımlarına ve ders saatine göre planmış ünite/tema kazanımlarına yer verilmeyerek müfredata referans yapılmadığı sonucuna varılmıştır. İncelenen ders kitaplarının beceriler ve alt becerilere ait etkinliklerinin ve bu etkinliklere ait yöntem/tekniklerin çeşitlendirilip geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to compare Cambridge English As A Second Language Coursebook and İzmir Yabancılar İçin Türkçe in terms of developed Coursebook Review Criteria. In this study, which is a qualitative study, the data were collected by document analysis technique. The data obtained from both books were analyzed by descriptive analysis technique. Coursebooks, which have an important place in the teaching process, are the most basic resource for teachers and students in this process and are an indispensable part of the system. In this regard, the choice of a qualified coursebook is very important. There are a large number of criteria in various studies for the selection of qualified coursebooks. However, in the literature review, a common list of coursebook review criteria was not found on a local or universal scale. It is thought that the list of Coursebook Review Criteria developed in this study will contribute to the studies in this field. As a result of the study, it was determined that the outer cover designs of both coursebooks examined had most of the necessary information and the visuals and colors used were at a level that would attract the attention of the student. However, it was concluded that there was no reference to the curriculum by not including text outcomes and unit/theme outcomes planned according to the course time in the unit/theme sections. It has been thought that the activities of the skills and sub-skills of the examined coursebooks and the methods/techniques of these activities should be diversified and developed.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics