2013 VE 2024 YILI OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-23 21:12:29.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 391-403
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, 2013 ve 2024 yılı Okul Öncesi eğitim programlarının temel özellikler, kazanım ve göstergeler, içerik, öğrenme ve öğretme süreçleri, ölçme ve değerlendirme boyutları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden dokuman analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu 2013 ve 2024 yılı okul öncesi eğitim programı kitapları veri kaynağını oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda, 2024 yılı okul öncesi eğitim programında amaçlara; çocukların “Toplumsal hayata uyum sağlamalarını desteklemek” maddesi eklenmiş ve ilk defa Aile ve Toplum katılımının öneminin üzerinde durulmuştur. 2013 Okul Öncesi eğitim programı; beş gelişim alanları üzerine yapılandırılmışken, 2024 Okul Öncesi eğitim programında gelişim alanları; bilişsel gelişim, dil gelişim, sosyal duygusal gelişim, fiziksel gelişim ve sağlık olmak üzere dört ana başlık altında düzenlenmiştir. 2013 yılında kazanım sayısı toplamda 63 iken, 2024 yılında ise toplamda 86 kazanıma yer verilmiştir. 2013 Okul Öncesi eğitim programında değerler üzerinde durulmamışken, yeni programda on iki adet değere yer verildiği görülmüştür. Eski programda okuma yazma etkinliği, yeni programda erken okuryazarlık etkinliği olarak, eski programda alan gezisi etkinliğinin ise yeni programda okul dışı öğrenme etkinliği olarak ifade edilmiştir.  2024 Okul Öncesi eğitim programında öğretmenlerin her gün yarım saat açık havada etkinlik yapması ve değerlendirmelerin gün sonunda ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. 2024 Okul Öncesi eğitim programı, çocukların bütünsel gelişimlerini desteklemeyi, onları öğrenmeye teşvik etmeyi ve Millî, manevi, kültürel ve evrensel değerleri kazanmalarını sağlamayı amaçlayan kapsayıcı bir yaklaşım sunmaktadır

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to compare the 2013 and 2024 Preschool education programs in terms of basic features, achievements and indicators, content, learning and teaching processes, measurement and evaluation dimensions. Document analysis method, one of the qualitative research methods, was used. Descriptive analysis method was applied to analyze the data. For the purpose of the research, the 2013 and 2024 preschool education program books published by the Ministry of National Education constituted the data source. As a result of the research, the goals of the 2024 pre-school education program are; The importance of family and community participation was emphasized for the first time by adding the article "Supporting children's adaptation to social life". 2013 Preschool Education Program; While it is structured on five development areas, the development areas included in the 2024 Preschool education program are; It is organized under four main headings: cognitive development, language development, social emotional development, physical development and health. While the total number of achievements was 63 in 2013, a total of 86 achievements were included in 2024. While values ​​were not emphasized in the 2013 Preschool education program, it was observed that twelve values ​​were included in the new program. While the literacy activity in the old program was expressed as an early literacy activity in the new program, the field trip activity in the old program was expressed as an out of school learning activity in the new program. In the 2024 Preschool education program, it is emphasized that teachers should do outdoor activities for half an hour every day and evaluations at the end of the day should be discussed in detail. The 2024 Preschool Education Program offers an inclusive approach that aims to support the holistic development of children, encourage them to learn, and enable them to acquire national, spiritual, cultural and universal values.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics