İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-20 00:42:54.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 192-208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Oyun, insanlık tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir. Zaman tünelinden bakıldığında toplumumuzda çocuklar çeşitli oyunlar günümüze taşımaktadır. Bütün bunlar kuşaktan kuşağa aktarılarak “Türk Çocuk Oyunları Geleneği” ortaya çıkmıştır. Geleneksel oyunların okul ortamlarına taşınması, uygulanması, gelecek nesiller için korunması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ilkokul düzeyindeki sınıf öğretmenlerinin geleneksel çocuk oyunlarına yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine bağlı devlet okulunun ilkokul kademesindeki 10 (2 erkek, 8 kadın) sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme tekniğiyle ile belirlenmiştir. Araştırmada veriler yedi sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre geleneksel çocuk oyunları arasında pek çok oyunların günümüzde kullanıldığı, okullarda uygulanarak kültürel aktarımı sağlamasında önemli rol oynadığı, fiziksel ve zihinsel başta olmak üzere birçok alanda gelişim sağladığı, akabinde geleneksel oyunlar harmanlanarak günümüze entegre edilmesiyle içinde bulunduğumuz kuşağın ihtiyacını karşılayabileceğine ulaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

It is known that games have existed since the dawn of human history. When looked at through the timeline, various games are being carried into our society by children. All of these, transferred from generation to generation, have given rise to the "Turkish Children's Games Tradition." The transfer of traditional games to school environments, their implementation, and preservation are deemed crucial for future generations. This study aims to examine the views of primary school teachers on traditional children's games. The case study design, one of the qualitative research methods, was employed in the research. The research group consists of 10 primary school teachers (2 male, 8 female) from a state school in the Bayrampaşa district of Istanbul. The research group was determined through purposive sampling technique. Data in the research were collected using a semi-structured interview form consisting of seven questions. Content analysis was used in the analysis of the obtained data. According to the research results, it is concluded that many traditional children's games are still being used today, playing a significant role in cultural transmission when implemented in schools, contributing to development in various areas, especially physical and mental, and that blending traditional games and integrating them into the present can meet the needs of the current generation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics