SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN OYUNLARI OYNAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-17 23:10:40.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 348-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının farklı değişkenler açısından fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini farklı üniversitelerde öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Örneklem grubunda 312 (erkek 82, kadın 230) sınıf öğretmeni adayı yer almıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde Hazar (2015) tarafından geliştirilen Oyunsallık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde independent t testi, One Way Anova ve Person korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, erkek sınıf öğretmeni adaylarının oyun tutkusu ve risk alma tutumlarının kadın öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu, birinci sınıf olanların oyun tutkularının diğer sınıflardan yüksek olduğu, dördüncü sınıf olanların da sosyal uyum düzeylerinin alt sınıflardan yüksek olduğu belirlenmiştir. Akademik not ortalaması düşük olanların oyun tutkusu ve oyun isteklerinin daha yüksek olduğu belirlenirken, hem kadın hem erkek öğretmen adaylarının ölçek alt boyutlarından elde ettikleri puanlar arasında pozitif yönde anlamlı korelasyona rastlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

This study is a descriptive study conducted to examine the attitudes of prospective primary school teachers towards playing games involving physical activity in terms of different variables. The population of the study consists of pre-service classroom teachers studying at different universities. The sample group consisted of 312 (male 82, female 230) prospective classroom teachers. The Playfulness Scale developed by Hazar (2015) was used to obtain the research data. Independent t test, One Way Anova and Person correlation analysis were used to analyze the data. As a result of the research, it was determined that male pre-service primary school teachers had higher playfulness and risk-taking attitudes than female pre-service primary school teachers, first-year students had higher playfulness than other grades, and fourth-year students had higher social adjustment levels than lower grades. While it was determined that those with lower academic grade point average had higher passion for play and desire for play, a significant positive correlation was found between the scores obtained from the sub-dimensions of the scale by both male and female pre-service teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics