FİNANSAL PERFORMANSIN RASYO YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: ASELSAN ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-07 00:42:18.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 188-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, savunma sanayinde faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören Aselsan A.Ş.’nin finansal performansının rasyo analizi ile incelenmesidir. Çalışma kapsamında firmanın 2018-2023 dönemine ilişkin finansal verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) elde edilen bilanço ve gelir tablosundan temin edilmiştir. Temin edilen veriler doğrultusunda yapılan literatür araştırması ile birlikte rasyo analizinin uygulanmasına yönelik likidite, mali yapı, faaliyet ve karlılık oranlarının hesaplanması için 18 finansal oran belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda likidite oranlarına göre; firmanın varlık edinim, stok, menkul kıymet ile kısa vadeli borçlanma politikalarının daha etkin yönetilmesi gerektiği, mali yapı oranlarına göre; özkaynaklar ile uzun vadeli yabancı kaynaklar arasında optimum bir dengeye sahip olduğu ve maddi duran varlık edinimi ile kısa vadeli borçlanma politikalarının daha etkin yönetilmesi gerektiği, faaliyet oranlarına göre; alacak, stok ve maddi duran varlık yatırımlarının takip edilmesi ve daha etkin yönetilmesi gerektiği, karlılık oranlarına göre; satış, özkaynak ve aktif karlılıklarının istikrarlı ve başarılı bir seyir izlediği ve politikaların etkin yürütüldüğü tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the financial performance of Aselsan Inc., which operates in the defense industry and is traded on Borsa Istanbul (BIST), through ratio analysis. Within the scope of the study, the financial data of the company for the period 2018-2023 were obtained from the balance sheet and income statement obtained from the Public Disclosure Platform (KAP). In line with the data provided, 18 financial ratios were determined for the calculation of liquidity, financial structure, activity and profitability ratios for the application of ratio analysis together with the literature research. As a result of the study, according to the liquidity ratios, the company's asset acquisition, inventory, securities and short-term borrowing policies should be managed more effectively; according to the financial structure ratios, the company has an optimum balance between equity and long-term liabilities and the acquisition of tangible fixed assets and short-term borrowing policies should be managed more effectively; according to the activity ratios; According to activity ratios, it has been determined that receivables, inventory and tangible fixed asset investments should be monitored and managed more effectively, and according to profitability ratios, it has been determined that sales, equity and asset profitability follow a stable and successful course and policies are carried out effectively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics