TÜRKİYE’DE ENERJİ VE YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ: SWOT ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-16 11:43:55.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 96-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Enerji günümüzde, teknolojinin gelişimi, nüfusun artışı, sanayileşme ve küreselleşme gibi faktörlerle birlikte ülkelerin ihtiyaç duyduğu bir kaynaktır. Enerji talebi arttıkça, enerji kaynaklarının temini ülkelerin en öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Ancak, çevre sorunlarının artması ve nüfusun hızla artmasıyla birlikte enerji tüketimi de hızlanmıştır. Bu durum, enerji yoksunluğu riskini de beraberinde getirmekte ve ülkelerin kalkınma süreçlerinde, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği, tüm dünya için önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Ülkeler bu sorunlarla başa çıkmak için çeşitli politikalar uygulamaktadırlar. Enerjinin güvenliği ve sürdürülebilirliği, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji arzının istikrarlı bir şekilde sağlanması ve enerji kaynaklarının stratejik olarak yönetilmesini içerir. Ülkeler, enerji kaynaklarının temininde dışa bağımlılığı azaltmak için yeşil enerji olarak bilinen güneş, rüzgar ve su gibi doğal kaynaklardan elde edilen yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaktadır. Ayrıca, enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tüketiminin optimize edilmesi gibi politikalar da uygulanmaktadır. Bu amaçla sürdürülebilir kalkınma modelinde, enerji kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları ile birlikte ele alınarak enerji politikaları belirlenmektedir. Yeşil enerji kaynaklarına yönelme, enerji verimliliğinin artırılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve toplumun enerjiye erişiminin sağlanması sürdürülebilir kalkınma için önemli adımlardır. Enerjinin güvenli, sürekli ve en düşük maliyetle sağlanması amacıyla politikaların güncel tutulması ve hızlı bir şekilde uygulanması önemlidir. Bu amaçla Türkiye’de enerji güvenliğinin sağlanmasında, enerji verimliliğinin artırılmasında, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde, yerli ve yeşil enerji kaynaklarının payının artırılması, nükleer enerjiden yararlanılması, enerjide bölgesel ticaret merkezi oluşturulması gibi faktörlerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.  Kısaca Türkiye'nin yeşil enerji politikası ve stratejileri, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı hedeflemekte ve yeşil enerji üretimine ve tüketimine talebi artırmak için kalkınmayıda teşvik edici faaliyetler yapmayı içermektedir.

Keywords

Abstract

Nowadays, energy is a resource that countries need due to factors such as the development of technology, increase in population, industrialization and globalization. As energy demand increases, the supply of energy resources has become one of the top priority goals of countries. However, with the increase in environmental problems and the rapid increase in the population, energy consumption has also accelerated. This situation brings with it the risk of energy deprivation, and the sustainability of energy resources in the development processes of countries has become an important problem for the whole world. Countries are implementing various policies to deal with these problems. Energy security and sustainability includes diversification of energy sources, ensuring stable energy supply and strategic management of energy resources. In order to reduce foreign dependency in the supply of energy resources, countries invest in renewable energy sources obtained from natural resources such as sun, wind and water, known as green energy. In addition, policies such as increasing energy efficiency and optimizing energy consumption are also implemented. For this purpose, in the sustainable development model, energy policies are determined by considering the transfer of energy resources to future generations and the sustainable use of resources together with their environmental, economic and social dimensions. Turning to green energy sources, increasing energy efficiency, minimizing environmental impacts and ensuring society's access to energy are important steps for sustainable development. It is important to keep policies updated and implement them quickly in order to provide energy safely, continuously and at the lowest cost. For this purpose, efforts are being made to implement factors such as ensuring energy security in Turkey, increasing energy efficiency, diversifying energy sources, increasing the share of domestic and green energy resources, utilizing nuclear energy, and creating a regional trade center in energy. In short, Turkey's green energy policy and strategies aim to reduce dependence on fossil fuels and include development-promoting activities to increase the demand for green energy production and consumption.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics